Hasvik kommunevåpen

Vedtatt reguleringsplan Veines settefiskanlegg

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Hasvik kommunestyre forslag til detaljregulering for Veines, Plan ID 5433_2021-1, med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 15.10.2021.

Berørte parter skal underrettes om vedtaket og gis opplysning om klageadgang iht. pbl. § 12-12 og pbl § 1-9.

Del dette: