Vann og avløp

Hasvik kommune har 3 vannrenseanlegg - ett på hvert sted - Hasvik, Breivikbotn og Sørvær. Her sikres vannkvaliteten med rensing og utfelling.

Det blir tatt ukentlige vannprøver som sendes inn for analyser. Ved feil på anleggene vil varsling bli foretatt automatisk via telefon, unntatt i Breivikbotn hvor en rød lampe lyser på bygget. Hvis du oppdager at det kan være fare for lekkasjer og lignende bør dette varsles tidligst mulig til teknisk seksjon. Videre utføres det årlige kontroller av vanninntaksledninger ved hjelp av dykkere. Lekkasjer på hovedvannledningene blir utført av seksjonen og hvis du har behov for tilkoplig til det kommunale vannettet skal teknisk personell være med når det gjelder tilkoplingen på selve hovednettet. Hvis du av en eller annen grunn har fått vannlekkasje på din private ledning og du ikke kan stoppe denne ved hjelp av stoppekranen, må teknisk seksjon kontaktes for å stoppe lekkasjen ved hjelp av stoppekraner på hovedledningen. Kommunens avløpsnett består av hovedavløp (utslipp) til sjø via slamavskillere eller direkte ut ved utslippsledning. I Sørvær og Breivikbotn er det av nødvendighetshensyn montert flere pumpestasjoner som pumper avløpsvannet. Disse stasjonene sammen med slamavskillerne har kommunen ukentlige tilsyn og kontroll med, og med påfølgende vedlikehold.

Kontaktinformasjon:

Hasvik kommune
Teknisk seksjon
Postboks 43
9593 BREIVIKBOTN
Telefon: 78 45 27 00
Telefaks: 78 45 15 08

Teknisk leder:
Direkte telefon: 78 45 27 42
Mobil: 48 10 78 92
E-post: teknisk.leder@hasvik.kommune.no

Del dette: