Tjenester A-Å
P I L A H T F B K Ø O S G D R E M J N U V

A
Adressetildeling
Allemannsretten
Arealoverføring
Avlastning
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avløp - offentlige avløpsanlegg

B
Bostøtte
Brukerstyrt personlig assistanse
Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Besøkshjem/Å være besøkshjem
Bolig - oppføring av ny bolig
Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til utbedring/tilpasning
Boplikt ved kjøp av eiendom
Brannvern og tilsyn
Brukermedvirkning i skolen
Bruksendring
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak på bebygd eiendom
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Bygging og graving i forurenset grunn

D
Dagmamma - godkjenning
Den kulturelle skolesekken

E
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Elevenes fysiske skolemiljø
Elevenes psykososiale skolemiljø
Ergoterapi
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Fastlege
Familievernkontor
Farlig avfall
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fysioterapi
Forhåndskonferanse
Forliksråd
Fosterhjem/Å være fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fri rettshjelp
Fyrverkeri - handel og oppbevaring

G
Gravferd
Gravplass
Grensejustering
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Hjemmehjelp
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Helse- og omsorgstjenestetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente
Helsefremmende hjemmebesøk
Helsetjenestetilbud til innsatte i fengsel
Hjemmekompostering av matavfall
Hjemmesykepleie
Hjemmeundervisning

I
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Informasjon og veiledning til pårørende
Innbyggerinitiativ
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

J
Jegerprøven

K
Klage til Sivilombudsmannen
Kommunal bolig
Krisesenter
Kvalifiseringsprogram
Kommunal garanti for lån
Kommunal planlegging - medvirkning
Kommunalt lån (sosiallån)
Konfliktråd
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Karakterer - klageadgang
Kulturskole - opptak

L
Legevakt
Leksehjelp i grunnskolen
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Leirskoleopphold

M
Matombringing
Midlertidig botilbud
Matrikkel - retting
Miljøinformasjon
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Miljøplager eller -risiko (melding om)

N
Nabovarsel - byggesak

O
Omsorgslønn
Omsorgsbolig
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Opplæring i punktskrift/blindeskrift
Oppmålingsforretning
Opptenning av ild utendørs

P
Permisjon fra grunnskoleopplæring
Psykiske helsetjenester
Pleie i livets sluttfase
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Personvern – dine rettigheter
Personvernombud
PP-tjenesten

R
Rådgiving i skolen
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Reklameskilt langs vei
Renovasjon
Returordninger for avfall
Rusmiddelmisbrukere - tiltak

S
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold
Sykehjem - langtidsopphold
Skolefritidsordning (SFO)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Svangerskapsomsorg
Skolestart
Spesialundervisning
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Skolemiljøet
Skoletilhørighet
Skolehelsetjeneste
Skoleskyss
Støttekontakt
Salgsbevilling alkohol
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Selvbygger
Serveringsbevilling
Skjenkebevilling
Skjenkebevilling alkohol - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning
Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring/vurdering med karakter
Sosialtjenester for innsatte i fengsel
Spillemidler til idrettsanlegg
Startlån bolig
Statlige spillemidler til idrettsformål

T
Tekniske hjelpemidler - utlån
Tannhelsetjeneste
Tuberkuloseundersøkelse
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Trygghetsalarm
Terminal pleie i hjemmet

U
Ulykkesforsikring for elever
Utslippstillatelse

V
Vaksine
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold
Videregående opplæring for voksne

Ø
Økonomisk sosialhjelp
Økonomisk rådgivning