Strengere fraværsregler fra skolestart

Kunnskapsdepartementet fastsetter med virkning fra 1. august strengere krav i forskriften til opplæringsloven og privatskoleloven om elevers fravær fra skolen.
Antallet fraværsdager som kan strykes fra vitnemålet reduseres fra 14 til 10, og det innføres tydeligere krav til dokumentasjon. De nye reglene innebærer også at elevene i forbindelse med sykdom bare kan stryke fravær fra og med den fjerde sykedagen. Elever med funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom får likevel unntak fra dette siste punktet og kan stryke fravær fra første sykedag.
"Mange tilbakemeldinger fra lærere og rektorer viser at det er behov for strengere krav til fravær og dokumentasjon. Mye tyder også på at det er en sammenheng mellom fravær og frafall i skolen. Med endringene vi nå gjør, gir vi et klart signal til elevene og skolen om at det ikke er greit med fravær uten grunn", sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.
Fra og med åttende klasse føres alt fravær på vitnemålet. Dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes helse eller en del andre nærmere angitte grunner, har det til nå vært slik at opp til 14 dager kan strykes av det fraværet som føres på vitnemålet. Denne kvoten reduseres med de nye reglene til 10 dager. Når det gjelder dokumentasjon vil det fra kommende skoleår ikke lenger være tilstrekkelig med melding fra foreldrene eller egenmelding. For å få strøket fravær fra vitnemålet fra og med den fjerde sykedagen, kreves dokumentasjon fra lege. De andre bestemmelsene om fravær videreføres som i dag. Det betyr at fravær i videregående skole som skyldes for eksempel politisk arbeid eller deltakelse i arrangementer på nasjonalt eller internasjonalt nivå fortsatt kan strykes fra første fraværsdag, men maksimalt 10 dager. Deltakelse i elevrådsarbeid skal det som tidligere ikke føres fravær for.

Del dette: