Hasvik kommunevåpen

Skolestrukturen i Hasvik kommune

Redegjøring om den politiske prosessen i kommunestyret.

Hasvik kommunestyre fattet i møte 16.juni 2021, sak 27/21 «Ungdomsskolestrukturen i Hasvik kommune» vedtak om å samle alle kommunens ungdomsskoleelever ved Breivikbotn skole fra skoleåret 2022-2023. Dette ble vedtatt mot en stemme.

Det ble i samme sak besluttet at kommunestyret vil beholde 1.-7. trinn ved alle 3 stedene. Dette ble enstemmig vedtatt.

Hele vedtaket som ble fattet i sak 27/21 og protokoll fra kommunestyremøtet er lagt ut på Hasvik kommunes hjemmeside.  

I forkant av behandlingen av saken har det vært en solid og grundig prosess i kommunestyret.

Det er derfor meget overraskende og beklagelig at det i etterkant av sakens sluttbehandling i 16.juni i år gis inntrykk av det ikke har vært en grundig politisk prosess i forkant – også av sentrale politikere som har deltatt i hele prosessen.

Dette kan ikke få stå uimotsagt som en sannhet.

Jeg finner det derfor som ordfører nødvendig å gi en redegjørelse for kommunestyret over de faktiske forholdte i handtering av «skolesaken» - både den politiske prosessen i kommunestyret, og realitetsbehandlingen av saken som ble gjort i kommunestyret 16.juni.

Dette gjør jeg i respekt for kommunestyrets medlemmer, kommunestyret som kommunens øverste politiske organ og ikke minst i respekt for et lovlig fattet vedtak.

Jeg velger også å gi denne redegjørelse skriftlig som vedlegges protokollen fra dagens kommunestyremøte, og min redegjørelse vil også bli lagt ut offentlig tilgjengelig på Hasvik kommunes hjemmeside. Det er viktig at de faktiske forholdene også når ut til kommunens innbyggere.

Kommunestyremøtet 18. desember 2019

Skolesaken ble for første gang behandlet i kommunestyret inneværende valgperiode 18.desember 2019.

I Sak 95/2019 (Budsjett 2020) ba kommunestyret administrasjonen om å:

 1. Få utarbeidet en rapport som viser bygningsmessig status for barnehager og skoler på Hasvik og i Breivikbotn
 2. Få utredet tiltak for energiøkonomisering og fremtidig energiløsninger for skoler og barnehager
 3. Fremlegge alternativer på fremtidig organisering av ungdomsskoletilbudet i kommunen.

Forslaget ble fremmet av AP, og ble vedtatt med 12 mot 3 stemmer.

Kommunestyremøte 11. november 2020

I møte 11.november 2020 var barn, unge og skole hovedtema.

Følgende saker som omhandler skole ble behandlet:

 • Tilstandsrapport for grunnskolen 2019-2020
 • Energiøkonomisering – barnehager og skoler
 • Tilstandsrapporter for skoler og barnehager (bygg)
 • Utredning av ungdomsskolestrukturen i Hasvik kommune

Alle rapportene var tilgjengelig for kommunestyrets medlemmer før møtet. I tillegg ga administrasjonen utfyllende orienteringer i møtet og svarte på spørsmål.

Tilstandsrapportene for skolene avdekket et stort vedlikeholdsetterslep på Hasvik og Breivikbotn skole, og nødvendig med en storstilt oppgradering for å tilfredsstille dagens (og framtidens) krav til skolebygninger.

I sin utredning av ungdomsskolestrukturen i Hasvik kommune la administrasjonen frem følgende alternative løsninger:

 1. Beholde dagens struktur, ungdomstrinn på Sørvær og Hasvik, ungdomsskoleelever bosatt i Breivikbotn er elever ved Hasvik skole
 2. Slå sammen ungdomstrinnet på Hasvik; ungdomsskoleelever bosatt i Breivikbotn og Sørvær er elever ved Hasvik skole
 3. Sammenslåing av ungdomstrinnene i Breivikbotn, ungdomsskoleelever bosatt i Hasvik og Sørvær er elever ved Breivikbotn skole

Administrasjonen ga for hvert av de tre alternative en beskrivelse over kostnader (skyss, bygg og lønn) og sosialt og pedagogisk tilbud.

Etter orientering/behandling av de ovennevnte sakene var det avsatt 2,5 time til Drøftingssak «Kommunalt strategiarbeid» med utgangspunkt i «Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031» som ble vedtatt av kommunestyret 21.november 2019. Denne planen legger grunnlag og føringer på hvordan vi skal møte de viktigste samfunnsutfordringene fremover mot 2031. Satsingsområdene Leve, Skape og Fremtiden peker på det som skal gis særlig oppmerksomhet og ressurser i kommende planperiode.

Et av hovedtemaet i kommunestyrets drøftinger var - hvordan gi et best mulig tilbud til elevene, både bygningsmessig, sosialt og pedagogisk.

For å sikre aktiv deltakelse fra alle kommunestyrets medlemmer, arbeidet kommunestyre i tre mindre grupper.

Det var stort engasjement og mange gode konstruktive innspill ble fremmet i plenum, som et grunnlag å arbeide videre med.   

Kommunestyret ble enige om å fortsette strategiarbeidet på møtet i januar 2021.

(Pga Covid-situasjonen ble dette møtet utsatt til 3.mars.)

Kommunestyremøte 3. mars 2021

Kommunestyrets arbeid og innspill fra møtet 11.november ble videreført i drøftingssak, «Kommunalt strategiarbeid 2019-2023». Det var avsatt 3 timer til arbeidet.                                              

I dette møte ble det gitt konkrete innspill på framtidig skolestruktur, noe det var tverrpolitisk enighet om.

Kommunestyret ga ordfører og gruppelederne fullmakt til å reinskrive de innkomne forslagene om framtidig skolestruktur og høring av framtidig organisering av ungdomsskoletilbudet i Hasvik kommune med følgende hovedbudskap:

 • Det er viktig å beholde 1-4-klasse på alle tre stedene.
 • I utgangspunktet ønskes det å gi tilbud til 5-7.klasse på alle stedene. I perioder med lavt elevtall kan det være nødvendig å gi fleksible løsninger for å sikre elevene et godt læringsmiljø.
 • Ungdomstrinnet skal samles. Kommunestyret ser følgende alternative løsninger:

Alt 1 – Samle ungdomsskoleelevene på Hasvik skole

Alt 2 – Samle ungdomsskoleelevene på Breivikbotn skole

 • Med Rådhuset i samme bygg
 • Uten Rådhuset i samme bygg

Kommunestyret ber administrasjonen sende alternativene på høring.

Både foreldre, elever, lærere/ansatte skal gis anledning til å komme med sine innspill.

Høringsfrist settes til mandag 10.mai 2021

 

Dokumentet ble utarbeidet og signert av:
Ordfører Eva Husby, Siv O Gamst (AP), Hege Sørensen (SP) og Thomas Hansen (H).

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det vises til møteprotokoll fra KOS-møte 3.mars hvor hele forslaget ligger.

For ordens skyld kan det opplyses at Hasvik kommune har et system for å kvalitetssikre at referatene blir riktige.

Protokollen godkjennes av kommunestyret i påfølgende møte.

Det skjedde også i denne saken – enstemmig uten merknader.

Kommunestyrets vedtak ble fulgt opp av kommunens administrasjon

7.april sendte administrasjonen brev til høringspartene om «Framtidig organisering av skoletilbudet i Hasvik kommune». Brevet ble sendt:

 • Skolene v/rektor, som handterte høringene ved sin skole jfr. instruks
 • Utdanningsforbundet
 • Fagforbundet
 • Ungdomsrådet
 • Levekårsutvalget
 • Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Kommunestyremøte 21. april 2021

Ordfører orienterte i møtet om «Framtidig organisering av ungdomsskoletilbudet».

Det var enighet om at ordfører etter møtet skulle legge ut en presisering på kommunens hjemmeside:

Hasvik kommunestyre er i dagens møte, 21.april 2021, blitt oppdatert på den pågående prosessen vedr fremtidig organisering av ungdomsskoletilbudet i kommunen.

Kommunestyret vil komme med følgende presiseringer:

 • Bakgrunnen for den pågående prosessen er å bedre skoletilbudet til elevene i kommunen. Dette gjelder både bygninger og det pedagogisk, sosiale tilbudet.
 • Breivikbotn og Hasvik skole skal begge oppgraderes uavhengig av hvilke modell som velges. Kommunestyret har derfor bedt om, og fått en tilstandsrapport for disse skolene.
 • Det har aldri vært aktuelt for kommunestyret å samle alle elevene i kommunen ved en skole. Tvert imot er det gitt helt tydelige signaler fra kommunestyret på at det skal være 1-4 og 5-7 klasse på alle tre skolene.
   
 • Kommunestyrets uttalelse og følgebrev sendt til høringspartene finner du her.

Hasvik kommunestyre forventer stort engasjement og diskusjoner om denne viktige saken. Det synes vi er flott da dette gjelder fremtiden til barna i kommunen.

Men kommunestyret vil samtidig minne om viktigheten av å holde debatten på et saklig nivå – basert på fakta.

Det må ikke herske noen tvil om at kommunestyret har iverksatt denne prosessen for å gi elevene våre et bedre og fremtidsrettet skoletilbud og skolemiljø.

På vegne av kommunestyret i Hasvik

Eva D Husby, Ordfører

Kommunestyremøte 16. juni 2021

 «Ungdomsskolestrukturen i Hasvik kommune» ble behandlet i sak 27/21

Sammen med administrasjonens saksutredning fulgte alle høringsuttalelsene som var kommet innen fristen. Ved fristens utløp var det kommet svar fra alle høringspartene med unntak av Fagforbundet og Råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Høringssvarene ga et klart signal om at ungdomsskoleelevene bør samles ut fra det sosiale og pedagogiske tilbudet til elevene. Dette ble støttet av Ungdomsrådet, Utdanningsforbundet, Levekårsutvalget og Samarbeidsutvalget ved Sørvær og Breivikbotn skole.

Samarbeidsutvalget ved Hasvik skole ba kommunestyret bremse prosessen for å få på plass det de beskrev som nødvendige utredninger og analyser før endelig beslutning ble fattet i kommunestyret.

Innkalling til kommunestyret ble sendt 9.juni i tråd med kommunens reglement for når innkalling til møter skal sendes ut.

Jeg forutsetter at det har vært en grundig prosess i de ulike partiene før man møter i kommunestyret i ei så viktig sak. Det er et ansvar som påligger hver enkelt politisk gruppering å sørge for at det skje – og ikke ordføreren.

 

Realitetsbehandling av sak 27/12 «Ungdomsskolestrukturen i Hasvik kommune»

I kommunestyremøtet den 16.juni 2021 deltok følgende representanter.

Fra AP: Eva Husby, Lars Hustad, Heidi Engfeldt, Helene Arnesen, Roy Mienna, Siv Gamst, Gunnar Mauseth, Edd B Pedersen og Snorre Sjursen.

Fra H: Thomas Hansen, Trude Halvorsen og Kurt Nilssen.

Fra SP: Andreas Fagerheim, Kjell G. Johansen og Svein Mienna.

 

Flere sentrale politikere har hevdet at kommunestyrets medlemmer ikke visste hva de stemte/gjorde på grunn av manglende politikeropplæring. Det er trist, og bidrar til frustrasjon og usikkerhet.

Jeg synes det er respektløst overfor kommunestyrets medlemmer at varaordfører Lars Hustad (AP) i sitt FB-innlegg 5.11.2021 hevder at «Ordfører er en rutinert, erfaren og betalt politiker. Det er svært få andre rutinerte politikere i kommunestyret»

Det medfører ikke riktighet at det er få andre rutinerte politikere i kommunestyret enn ordfører..

Gunnar har en fartstid på 30-40 år som kommunepolitiker. Siv minst 20 år, og Roy og Snorre har tidligere vært faste medlemmer i kommunestyret. Varaordfører og Thomas har vær med de siste 6 årene.

Og så er det de nye representanten som nå har sittet to år i kommunestyret.

Det blir fremsatt som om de ikke vet hvordan stemmegivning skal skje. Maken til tull.

Det har siden innsetting av det nye kommunestyret 10.oktober 2019 og fram til 16.juni blitt avholdt 13 kommunestyremøter.

Mange viktige saker er besluttet, bla budsjett for 2020 og 2021. Selvsagt visste representantene i møtet 16.juni hvordan stemmegivning skjer.

Jeg finner det også nødvendig å gi en beskrivelse av hvordan behandlingen i kommunestyret foregikk.

Undertegnede gikk grundig gjennom hele saksfremlegget med vedlegg for å forsikre meg om at samtlige hadde fått med sakens innhold.

Det ble åpnet for spørsmål og debatt både før og etter at jeg som ordfører fremmet mitt forslag.

De politiske grupperingen gikk i gruppemøter for å diskutere forslaget. Etter særmøter gikk gruppelederne for AP, SP og H sammen, og drøftet forslaget.

Det ble gitt signaler om at de politiske grupperingene ville støtte ordførers forslag, og at det ville komme et felles tilleggsforslag.

Som møteleder i denne saken var jeg tydelig på viktigheten av å bruke den tiden vi trengte.

Det som overrasket meg mest av alt i behandling av saken, var mangelen på engasjement, spørsmål, kommentarer og innspill.

Fire ganger oppfordret jeg forsamlingen til å komme med innspill og til slutt måtte jeg spørre «Er det ingen som har noe å si?»

Kun fire av kommunestyrets representanter (foruten ordfører) tok ordet under behandling av saken. Det var Siv Gamst (AP), Thomas Hansen (H), Trude Halvorsen (H) og Kurt Nilssen (H). Ingen andre.

Det ble ikke fremmet motforslag til ordførers forslag. Kun et forslag ble lagt fram for avstemming. Vanlig avstemmingsmetode ble benyttet, ved handsopprekning ved uenighet. Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme.

Deretter ble det stemt over tilleggsforslaget fra Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet etter samme avstemmingsmetode. Dette ble enstemmig vedtatt.

Breivikbotn 10.november 2021

 

Eva D Husby

Ordfører Hasvik kommune

Del dette: