Skolefritidsordningen

SFO er et frivillig omsorgs-, tilsyns- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for elever fra 1. til 4. klassetrinn og etter særskilt individuell vurdering for funksjonshemmede barn opp til 7. klassetrinn.

Beskrivelse av tjenesten

Skolefritidsordningen (SFO) i Hasvik kommune skal gi tilbud om trygt tilsyn, omsorg, lek, kulturaktiviteter og sosial trening for barn i 1.- 4. klasse. Arbeidet skal skje i nært samarbeid med foreldre. Hvert SFO skal utarbeide egen årsplan og dagsrytmeplan. Det avholdes minimum ett foreldremøte i løpet av året. Det tilstrebes en felles målsetting for arbeidet i skole og SFO.

  • Hasvik SFO har inntil 15 plasser
  • Breivikbotn SFO har inntil 15 plasser
  • Sørvær Oppvekstsenter har inntil 10 plasser

SFO åpnes etter skoletid og stenger kl. 15.30 på skoledager. SFO følger skoleruta, men har, ved innmeldt behov, åpent i skolenes ”mellomferier” og fridager. Åpningstid er da fra kl 08.00 - kl 15.30.

Målgruppe

Elever i grunnskolen.

Pris for tjenesten

Det betales for opphold og kost i henhold til betalingssatser vedtatt av kommunestyret.

Det gis søskenmoderasjon dersom familien har flere barn i SFO. Det gis 20 % reduksjon for barn nr. 2, 40 % for barn nr. 3 o.s.v.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Hovedopptak er 1. april og gjelder for det påfølgende skoleåret. Plasser i SFO lyses ut internt og eksternt sammen med barnehageplassene. Ledige plasser tildeles fortløpende.

Søknadsfrist

Søknadsfrist settes til 1. april for kommende skoleår.

Saksbehandling

Opptaksmyndighet er rektor ved den enkelte skole.

Som hovedregel blir det gitt plass til barn i 1. - 4. klasse som begynner ved oppstart. Funksjonshemmede barn i 1. - 7. klasse har fortrinn etter særskilt vurdering.

Dersom søkere må prioriteres legges følgende til grunn:

  • De yngste barna
  • Barn fra hjem med sykdom eller sosiale vansker
  • Barn med aleneforeldre

Klagemuligheter

Klageinstans er Formannskapet. Klagefrist er 3 uker.

Oppsigelse

Tildelt plass kan sies opp med en-1- måneds varsel, regnet fra den 1. i påkommende måned. Skriftlig oppsigelse stiles til/leveres rektor på den enkelte skole. Det må betales for plassen i oppsigelsestiden selv om plassen ikke benyttes.

Kontaktinformasjon:

Hasvik SFO
Tlf: 78 45 14 80
Mobil: 41 85 51 99
Rektor: 78 45 14 77

Breivikbotn SFO
Tlf: 78 45 27 26
Rektor: 78 45 27 25

Sørvær SFO
Tlf: 78 45 17 91
Rektor: 78 45 14 67

Søknadsskjema og annen informasjon:

Del dette: