PP-tjenesten

PP-tjenesten skal være et tilbud for mennesker fra 0 - 100 år, og tjenesten er pålagt en rekke arbeidsoppgaver. Tjenesten skal ha kompetanse til å arbeide med førskolebarn, barn i grunnskolealder, ungdom og voksne under opplæring.

PP-tjenesten skal kartlegge, gi råd/veiledning, gi direkte hjelp, viderehenvise og arbeide forebyggende. Arbeidsområdet til PPT er omfattende, og PPT kontoret har ikke all nødvendig kompetanse til å kunne utføre de tjenester som kontoret er pålagt. PPT kjøper derfor også tjenester fra andre instanser, som for eksempel logopedtjenester. PP-tjenestens arbeidsområde blir i hovedsak regulert av Opplæringsloven.

PP-tjenesten er sakkyndig og veiledende instans som skal bidra til å sikre at barn/unge/voksne som trenger særlig hjelp, får gode opplærings/utviklingsvilkår i sitt lokalmiljø. Foresatte, helsesøster, barnehager, skoler, spesialisthelsetjenester og andre instanser kan henvise barn til PPT.

Ved tilmelding skal det alltid foreligge foresattes samtykke. Foresatte kan imidlertid melde barn til PPT direkte, uten å gå via helsesøster, barnehage eller skole. Unge med behov for samtale/hjelp kan også selv ta kontakt med PPT. Det er mulig å ta en telefonkontakt med PPT anonymt, for eventuelt å drøfte behov for tilmelding.

Henvisningsårsaker kan være:

Forsinket utvikling, sansehemming, forsinket språkutvikling eller vansker med uttale, oppdragelsesvansker, vansker med adferd/samspill, lærevansker, lese- og skrivevansker og andre fagvansker. Tjenesten bistår også ved søknad om hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen.

Kontaktinformasjon:

Hasvik kommune
PP-tjenesten
Postboks 43
9593 BREIVIKBOTN
Telefon: 78 45 27 00
Telefaks: 78 45 15 08

PPT-rådgiver: Siv O. Gamst 
Direkte telefon: 
78 45 27 12 
Mobiltelefon: 92 08 33 08
E-post: siv.gamst@hasvik.kommune.no

Del dette: