Skolefri utenom skolens ordinære ferier og fridager

I Norge har elevene rett og plikt til å gå i grunnskolen i 10 år (for elever som begynte i eller etter 1997), 190 skoledager pr. år. Det er de foresatte som er ansvarlig for at barna møter på skolen.
Det kan imidlertid en sjelden gang forekomme at man har behov for å be om permisjon for eleven. Da er prosedyrene slik:

For permisjon inntil to dager: Kan innvilges etter søknad til klassestyrer. Søknad skrives i meldingsboka.

For permisjon inntil 14 dager: Kan innvilges etter skriftlig, begrunnet søknad. Søknad skrives på eget ark og leveres via klassestyrer. Det bør søkes minst 3 uker før fraværet. Permisjonen registreres som fravær.

Søknad om permisjon av lengre varighet enn to uker: eleven skrives ut av skolen, (innskjerpet fra departementet), foreldrene har det fulle ansvaret for undervisningen.

Den opplæringen som eleven mister ved permisjon, har eleven ikke rett til å få erstattet senere.

Siden §2-11 som omhandler permisjon fra undervisninga, åpner med "Når det er forsvarlig..", må behandlingen av hver enkelt søknad vurderes for seg ut fra den enkelte elev. Vedtak om permisjon må regnes som enkeltvedtak som det er adgang til å anke. Fravær uten at permisjon er innvilget på forhånd, regnes som ugyldig fravær. Dette gjelder også annet fravær som det ikke blir levert melding for. Det presiseres at i vurderingen om det er forsvarlig å gi permisjon, skal en blant annet legge vekt på om eleven får opplæring i permisjonstiden. Foresatte må derfor kontakte skolen for å få planene for den perioden eleven skal være borte.

Del dette: