Hasvik kommunevåpen

Nye rutiner ved søknad om skjenkebevillinger

Alle høringer og uttalelser gjeldende skjenking av alkohol skal nå behandles av avdeling for Felles forvaltning, utlending og sivil rettspleie (FUFSR).

Arrangement og tilstelninger vil være melde- eller søknadspliktige til politiet – se vedlagt søknadsskjema.

Ansvarlig for arrangementet må sende søknad til politiet med opplysninger om arrangementets art, tid og sted, størrelse (antall gjester), opplyse om skjenking/ikke skjenking, navn og tlf på ansvarlig, samt andre relevante opplysninger om arrangementet. 

Hvis arrangementet er av en slik størrelse at det vil kreves vakter, må det opplyses om antall vakter med navn og fullt personnummer (11 sifre). Dette fordi politiet skal sjekke vandelen til alle som skal være vakter.

Melding / søknad om arrangement etter politilovens §§ 11 og 14:

  1. Søknad sendes minst 14 dager før arrangementstidspunkt.
  2. Melding sendes ved demonstrasjoner, opptog, møter, stand eller lignende
  3. Søknad sendes ved arrangement på offentlig sted. Hovedsakelig av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art som medfører behov for vakthold/trafikkregulering.
  4. Ved dansefest og lignende kreves godkjente ordensvakter i forhold til antall gjester.
  5. Ved lukkede arrangement hvor alkohol serveres gjelder Alkohollovens skjenkebestemmelser. Arrangør av slike arrangement skal ha oversikt over deltakerne før arrangementet starter.
  6. Politiet har anledning til å forby, stanse eller oppløse sammenkomster og tilstelninger eller sette vilkår for arrangement med hjemmel i politilovens § 11.7.ledd. Overtredelser rammes av straffelovens § 339 nr. 2.

Del dette: