2019 - 2023:

Kontrollutvalg

Hjemmel:

Kommunelovens § 60, 2. avsnitt, samt forskrift fastsatt av Kommunaldepartementet 13. januar 1993.

Mandat:

Kontrollutvalget forestår, på vegne av kommunestyret, det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Utvalget påser at revisjonen fungerer på betryggende måte.

Valgt av kommunestyret 06.05.20 - sak 20/2020

Representanter:

Terje Einan (H) – leder
Gunnar Mauseth (A )– nestleder
Anne Britt E. Kåven (A)
Harald Isaksen (A)
Karl Magnus Øfeldt-Hast (Sp)
 

Vararepresentanter for Arbeiderpartiet:

1. Arve Nilsen
2. Anette Hoel
3. Per Hansen
4. Anneli Lindh

Vararepresentant for Høyre:

1. Herdis Nilsen

Vararepresentanter for Senterpartiet:

1. Tone-Lise Sørensen
 

application/octet-streamKUSEK IKS
application/octet-streamKontrollutvalget i Hasvik kommune