Vest-Finnmark Regionråd

Informasjon fra Vest-Finnmark Regionråd

Kommunale studiesentra - forstudie

Hasvik kommune skal gjøre en forstudie vedrørende kommunale studiesentra i Vest-Finnmark Regionråds 7 medlemskommuner. Det er Charlotte Hustad som skal utføre arbeidet.
Charlotte er fra før engasjert i en 50 % stilling for koordinering av Sørøydagene 2011. Det lokale næringsliv etterspør stadig høyere kompetanse hos sine ansatte. Samtidig etterspør innbyggerne etter lokale/desentraliserte studietilbud som kan gi den kompetansepåfyll som etterspørres. I dag leverer høgskoler og universitet en rekke desentraliserte studietilbud og dette utgjør således en betydelig andel av det totale studentantall disse har. Da må det være et mål å legge bedre til rette for gjennomføring av slike desentraliserte tilbud. Kommunene har i de aller fleste tilfeller etablert lyd/bildestudio som kan benyttes til formålet. Imidlertid synes dette veldig fragmentert og tilfeldig.
VFR vil sette i gang et prosjekt for å "ta i bruk" denne muligheten gjennom et kompetansenettverk mellom medlemskommunene slik at vi kan etablere et studiesenter i hver kommune. Heri ligger utarbeidelse av en forretningsplan for oppstart og gjennomføring. Kommuner må etablere et kontaktsted som publikum kan forholde seg til. I dette ligger også lokal rekruttering og lokal etablering av nødvendige fasiliteter.

Charlotte skal avleveren en forstudierapport medio juni måned 2011 og skal bla:

1. Avklare og definere begrepet kommunale studiesentra

 • Avklare hva som ligger i begrepet studiesentra, og hvilket innhold man har lagt i det i andre regioner og kommuner.

2. Kartlegge kommunenes status, behov og ønsker

 • Hva er den enkelte kommunes status i forhold til lokaler og utstyr, utdanningstilbud, lokal organisering og bistand mv.
   
 • Hvilke kompetansebehov ser man i den enkelte kommune ut fra ønsker og behov i lokalt næringsliv, kommunene som arbeidsgivere og befolkningen for øvrig.

3. Kartlegge kompetansetilbydernes krav og behov ved desentraliserte studietilbud

 • Fysisk tilrettelegging i form av lokaler og utstyr
 • Organisatorisk tilrettelegging i form av lokale kontaktpunkt og lokal bistand
 • Krav til antall deltakere på hvert enkelt studie

4. Forslag til hva som må belyses på veien videre ved en eventuell etablering av kommunale studiesentra

 • Hva som bør avklares økonomisk
 • Hva som bør avklares organisatorisk
 • Hva som bør på plass av fysisk infrastruktur
 • Hvilken type kompetansetilbydere som er aktuelle, og krav som bør stilles til disse

Del dette: