Delegering til rådmannen

Jfr. Kommunestyrets sak 02/0046 av 28.10.02. Tilføyninger og endringer er innarbeidet i delegeringsreglementet og beskrevet i noter. I tillegg henvises det til vedtatt reglement og lokale forskrifter.

1. Delegering til rådmannen:

1.1 Delegering etter kommuneloven § 23 nr. 4:
Med hjemmel i kommuneloven § 23 nr. 4 i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner, gir kommunestyret rådmannen fullmakt til å ta avgjørelser i alle saker som regnes som kurante. En sak betraktes som kurant når det foreligger retningslinjer for hvordan den skal behandles eller det foreligger praksis fra lignende saker.

Det forutsettes at vedtakene gjøres innenfor budsjettets rammer, etter retningslinjer som er fastsatt i lov, eller i medhold av lov, og etter de reglement og prinsipper som er fastlagt av kommunestyret. Rådmannen har utredningsplikt og fremmer faglig tilråding i saker til folkevalgte organer som kommunestyre, formannskap og andre folkevalgte organ.

Rådmannen gis myndighet til å innstille saker til alle folkevalgte organ, unntatt for årsbudsjett og økonomiplan. (Note 1 - Tilføyning). Rådmannen utreder saker gjennom assisterende rådmann/personalsjef, økonomileder, rådgivere og mellomledere til de respektive folkevalgte organ. Instruksjonsmyndighet fra kommunestyret, formannskap og andre folkevalgte organ til administrasjonen skal gå gjennom rådmannen eller de som representerer rådmannen i vedkommende utvalg. Følgende saker blir alltid å regne som kurante:

1.1.1 Personalsaker
1.1.1.1
Permisjoner

Innvilgelse av permisjoner etter retningslinjer i godkjent permisjonsreglement med anledning for videredelegering. Innvilge lovbestemte, avtalebestemte, og andre permisjoner uten lønn. Jfr. Permisjonsreglement iht. personalpolitiske reglementer vedtatt av kommunestyret i sak 0088/04 den 29.11.04.

Ansettelser
Rådmannen har ansettelses- og avgjørelsesmyndighet i alle saker, med unntak av tilsetting av rådmann som er tillagt kommunestyret og tilsetting av assisterende rådmann/personalsjef som er tillagt formannskapet. Ansettelsesutvalget består av rådmann og med faglige rådgiver som assisterende rådmann/personalsjef.

Ansettelse skjer for øvrig i henhold til vedtatt hovedavtale. I forbindelse med personalplanleggingen og budsjettoppfølging kan det inngås tidsbegrensede arbeidsavtaler. Rådmannen gis myndighet til å suspendere, si opp og avskjedige tilsatte i stillinger der rådmannen har tilsettingsmyndighet. (Note 1 - Tilføyning).

Rådmannen gis myndighet til å opprette og inndra stillingshjemler for de stillingene der rådmannen har tilsettingsmyndighet. (Note 1 - Tilføyning).

Jfr. tilsettingsreglement og arbeidsreglement iht. personalpolitiske reglementer vedtatt av kommunestyret i sak 0088/04 den 29.11.04.

1.1.1.2
Kurs- og opplæringsvirksomhet
Beordre personell og forvalte økonomiske midler til kurs og kompetanseheving i henhold til hovedavtale og innenfor vedtatt budsjett.

1.1.1.3
Personalforvaltning
Rådmannen gis i henhold til kommuneloven § 24 nr. 1 fullmakt til å avgjøre alle saker i den løpende personalforvaltning der avgjørelsesmyndigheten ikke ligger til formannskap eller kommunestyret. Rådmannen avgjør bl.a. følgende type innenfor personalområdet:

  • Omorganiseringer som ikke medfører nedlegging av avdelinger og seksjoner, og som ikke bryter med overordnet ansvarsnivå i årsbudsjett.
  • Beslutning om omgjøring av stillinger, avgjørelse av normering og lønnsfastsettelse av stillinger innenfor fastsatte hovedlinjer og innvilgelse av permisjoner jfr. vedtatt reglement, samt punkt 1.1.1.1.
  • Foreta direkte ansettelse ved frivillig omplassering eller jobbrotasjon uten utlysing av stilling.
  • Utlyse stillinger internt i organisasjonen, hvor både fast ansatte og vikarer med mer enn 6 måneder arbeidstid kan søke.
  • Utvidelse av fast stillingshjemmel med inntil 25% under forutsetning av det foreligger behov og budsjettmessig dekning er tilstede.
  • Gi skriftlig advarsel til ansatte.

Jfr. personalpolitiske reglementer vedtatt av kommunestyret i sak 0088/04 den 29.11.04.

1.1.1.4
Flyttereglement

Fatte avgjørelser innenfor rammen av vedtatt reglement. Dette kan skje i samråd med leder for det området saken gjelder.
Jfr. Flyttereglement iht. personalpolitiske reglementer vedtatt av kommunestyret i sak 0088/04 den 29.11.04.

1.1.1.5
Reglement for tjenestetelefon

Fastsette godtgjørelse i henhold til vedtatt reglement.
Jfr. telefonreglement iht. personalpolitiske reglementer vedtatt av kommunestyret i sak 0088/04 den 29.11.04.

1.1.1.6
Arbeid utenom kommunen

Avgjøre spørsmål om ekstraarbeid utenom hovedstilling i kommunen.
Jfr. Arbeidsreglement iht. personalpolitiske reglementer vedtatt av kommunestyret i sak 0088/04 den 29.11.04.

1.1.1.7
Dekning av utgifter i forbindelse med tjenesten

Avgjøre spørsmål om dekning av tjenesteutgifter i henhold til Statens reiseregulativ, hovedavtale, hovedtariffavtale og tiltrådte særavtaler.

1.1.1.8
Fastsette arbeidstid og beslutte kompensasjon for særskilt arbeidstid
Fastsette arbeidstid henhold til arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og hovedtariffavtalen, eget reglement, og så som arbeidstid i romjula. Fastsette godtgjørelse for særskilt arbeidstid.
Jfr. Arbeidstids- og fleksitidsreglement iht. personalpolitiske reglementer vedtatt av kommunestyret i sak 0088/04 den 29.11.04.

1.1.1.9
Tildeling av kommunal barnehageplass
Ved behov tildele reserverte barnehageplasser til prioritert fagpersonell.

1.1.1.10
Påskjønnelser

Gi påskjønnelser til tjenestemenn, sende blomster, hilsninger, kranser osv. innenfor rammen av reglement og sedvane.
Jfr. Honnørreglement iht. personalpolitiske reglementer vedtatt av kommunestyret i sak 0088/04 den 29.11.04.

1.1.2
Andre saksområder:

1.1.2.1
Budsjett og finansforvaltning

I henhold til enhver tid vedtatte reglementer av kommunestyret, jfr. Budsjett- og finansforvaltningsreglementene. Fastsette renta på kommunal utlån.
Jfr. Budsjettreglement vedtatt i kommunestyret sak 0086/00 den 14.12.00. Rullert 13.12.01 i kommunestyrets sak 0077/01 og tilføyning 05.09.05 i kommunestyrets sak 0070/05.
Jfr. Reglement for finansforvaltning vedtatt i kommunestyret sak 0078/01 den 13.12.01.

1.1.2.2
Boligforvaltning

Rådmannen gis myndighet til i enkelttilfelle å fravike kommunestyrets utleieregulativ. Rådmannen gis fullmakt til å tildele utleieboliger. Før iverksetting av administrativ tildeling av bolig forelegges sakene for ordfører eller varaordfører.

Tildele ungdomsbolig iht. til ungdomsplanen. (Note 2).

1.1.2.3
Støtte til politiske partier

Å fordele støtte til politiske partier etter regler fastsatt av departementet/kommunestyret.

1.1.2.4
Utleie av arbeidskraft

Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler om at kommunen skal utføre arbeid for andre mot betaling.

1.1.2.5
Administrativt forhandlingsutvalg

Rådmann er kommunens arbeidsgiver for forhandlinger etter hovedtariffavtalen. Rådmannens fullmakter gjelder ikke for forhandlinger om lederlønn etter HTA kap. 3 pkt. 3.4.1 og årlige lokale drøftinger om kommunes lønnspolitikk etter hovedtariffavtalene. Rådmannens forhandlingsmyndighet gjelder også vilkår for frivillig omplassering av ansatte og å inngå lokale særavtaler innenfor arbeidsgivers område.

Rådmann har oppsigelsesmyndighet innenfor prøvetiden i henhold til arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 § 15-6. Når kommunestyret vedtar nedlegginger av stillinger bl.a. i forbindelse med behandling av årsbudsjett og økonomiplan kan rådmann velge ut hvilke stillinger som berøres, og eventuell foreta endringsoppsigelse i andre ledige stillinger. I tillegg kan rådmann beslutte formelle oppsigelsessaker for arbeidstaker som har hatt sykelønn i 1 år.

1.1.2.6
Anvisningsmyndighet

I henhold til budsjettreglement. Jfr. Budsjettreglement vedtatt i kommunestyret sak 0086/00 den 14.12.00. Rullert 13.12.01 i kommunestyrets sak 0077/01 og tilføyning 05.09.05 i kommunestyrets sak 0070/05.

1.1.3
Særlover:

1.1.3.1
Straffeloven av 22. mai 1902 nr.10

Med hjemmel i straffeloven i § 79, 5. avsnitt gis rådmannen myndighet til å kreve offentlig påtale.

1.1.3.2
(Note 5)

1.1.3.3
Alkoholloven

Tildeling av kommunale bevillinger for enkelte anledninger som gir tillatelse til salg eller skjenking av alkoholholdig drikke, utvidelse av skjenketid og utvidelse av skjenkeområde delegeres til rådmannen med hjemmel i lov om omsetning av alkoholholdig drikk av 2. juni 1989 nr 27 § 4. Behandling av melding om skifte eier/eiere og søknad om skifte av bevillingsinnehaver i bevillingsperioden delegeres til rådmann.

Jfr. Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan og retningslinjer for bevillingssaker og åpningstider vedtatt i kommunestyrets sak 0034/04 den 22.06.04 (Note 3).

1.1.3.4
Serveringsloven

Behandling av søknad om og tildeling av kommunal serveringsbevilling med hjemmel i lov om serveringsvirksomhet av 13. juni 1997 nr. 55 §§ 3 og 15 delegeres til rådmannen.

1.1.3.5
Landbruk

Kommunestyret delegerer myndighet til rådmann å fatte vedtak i søknader om deling av eiendom etter jordloven, jfr. Jordlova av 12. mai 1995 nr. 23 § 12 (Note4 a). Og jordbruksforskriftene hjemlet i forurensningsloven (Note 4 b).

1.1.3.6
Opplæringsloven av 17. juli 1998 nr. 61

Rådmannen kan fatte vedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven kap. 5 og tildeling av årsrammetimetall for hvert enkelt skoleår innenfor vedtatt budsjett, jfr. oppll. kap. 8.

Videre delegeres myndighet for enkeltvedtak i saker som ikke er av prinsipiell karakter. Dette omfatter også opptak i SFO med de begrensninger som følger av kommunale vedtekter.

1.1.3.7
Lov om film og videogram av 15. mai 1987 nr. 21
Rådmannen kan gi kommunalt løyve.

1.1.3.8
Lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31

Rådmannen delegeres myndighet i henhold til lov om behandling av personopplysninger.

1.1.3.9
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82

Kommunestyret har i sak 0100/99 av 15.12.99 gitt kommunale retningslinjer om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, og delegert til rådmannen å behandle og beslutte kurante saker etter §§ 4 og 5.

1.1.3.10
Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64
Med de begrensninger som følger av barnehagevedtektene.
Jfr. Siste barnehagevedtekter revidert av kommunestyret i sak 0033/05 den 12.05.05.

1.1.3.11
Kommunehelsetjenesteloven av 19. november 1982 nr. 66 og forskrift av 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m. v., og lov om psykisk helsevern av 28. april 1961 nr. 2

Med de begrensninger som følger av delegering til politisk organ.

1.3.12
Barnevernloven av 17. juli 1992 nr. 2
Rådmannen har på kommunens vegne myndighet, og utpeker ansvar for oppgaver etter barnevernloven § 2-1.

1.3.13
Lov om sosiale tjenester m.v. av 13. desember 1991 nr. 91
Med de begrensninger som følger av delegering til folkevalgt organ. Rådmannen gis myndighet til å avgjøre fornyelse av søknader om omsorgslønn. (Note 1 - Tilføyning).
Jfr. Retningslinjer for omsorgslønn vedtatt i driftsstyret i sak 0002/05 den 11.02.05.

1.1.3.14
Lovendringer

Ny lov som avløser eldre lovgivning endrer ikke delegasjonsfullmakt til rådmann. På nytt lovområde har rådmannen fullmakter inntil kommunestyret har vedtatt hvem som har fullmakt. Rådmannen gis myndighet til å foreta justeringer og formelle endringer som er nødvendig for å bringe reglementet i samsvar med de vedtak om delegering som blir gjort. (Note 1 - Tilføyning).

Rådmannen gis også myndighet til å justere henvisninger m.v. i samsvar med endringer i lover eller andre bestemmelser reglementet viser til. (Note 1 - Tilføyning).

1.1.3.15
Videredelegering

Med mindre særskilt bestemmelse er til hinder kan rådmannen delegere sin avgjørelsesmyndighet i ovennevnte punkter internt innen administrasjonen.

Noter:

Note 1:
Kommunestyrets vedtak i sak 0070/05 den 05.09.05.

Note 2:
Rullert av kommunestyret i sak 00002/03 den 10.03.03.

Note 3:
Gjeldende inntil 30.06.08, sml. punktene 3.1 og 3.3:
Punkt 3.1 Søknad om salg eller bevilling i kommunen: Ved enkeltanledning har rådmannen myndighet til å utvide skjenketiden, samt utvidelse til også å gjelde utenfor skjenkelokalet.

3 ambulerende skjenkebevillinger har rådmannen myndighet til å avgjøre.

3.3 Straff ved brudd på salgs- og skjenkebestemmelsene: Bestemmelsene følger av alkoholloven §§ 1-8 og 1-12.
1) Ved brudd på uklanderlig vandel
2) Rapport om overskjenking
3) Manglende skatte- og avgiftsbetaling

Ved brudd kan rådmannen midlertidig inndra bevillingen i inntil 3 måneder.

Note 4:
Disse punktene er delegert av rådmannen til felles landbrukskontor ved Kvalsund kommune.

For øvrig er punktet plassert i ledig punkt 1.1.3.5.

a) Vedtatt av kommunestyret i sak 0017/05 den 16.03.05.
b)Vedtatt av kommunestyret i sak 0034/01 den 21.06.01.

Note 5:
Endringer i tidligere punkter 1.1.3.2 og 1.1.3.5:
Åpningstid for utsalgssteder er overført 01.03.03 til lov om helligdager og helligdagsfred, hvor kommunen ikke er gitt myndighet. Handelsloven er opphevet.