Godtgjøring for folkevalgte - reglement

Reglementet er godkjent av kommunestyret i sak 47/10 15. desember 2010.

1. Generelt

Reglementet tar sikte på å gi en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av folkevalgte representanter, gi erstatning for tap av arbeidsinntekt, samt å dekke reelle utgifter forbundet med tillitsvervet.

2. Utgiftsdekning


2.1 Reiseutgifter og kostgodtgjørelse

Reiseutgifter ved deltaking i kommunale møter dekkes etter statens regulativ.

Det utbetales ikke kostgodtgjøring ved deltaking på møter internt i kommunen.

2.2 Tapt arbeidsfortjeneste

 • Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes.
 • Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste private næringsdrivende dekkes med kr 950 pr. dag.
 • Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste deler av dag (inntil 5 timer) dekkes med kr 150 pr. time.

2.3 Utgiftsgodtgjørelse for omsorgsarbeid

Den som har reelle utgifter til omsorgsarbeid for barn, syke eldre eller funksjonshemmede får dekket utgifter til tilsyn og pleie i den tid han/hun er fraværende for å ivareta kommunale verv.

Legitimerte utgifter dekkes pr. møtedag med max kr 600.

For møter mindre enn fire timer betales halv sats.

3. Fast godtgjørelse til folkevalgte

3.1 Godtgjørelse til ordfører

Godtgjørelse til ordfører fastsettes særskilt av kommunestyret i forbindelse med godkjenning av årlige budsjett.

 Som hovedprinsipp gjelder følgende retningslinjer for godtgjørelse til ordfører:

 • Godtgjørelse ordfører settes til 85 % av godtgjøring for Stortingsrepresentanter, og justeres årlig i tråd med gjeldende satser.
   
 • Ordføreren gis samme sykelønns- og ferierettigheter som tjenestemennene.
   
 • Legitimert tap av offentlig eller privat pensjonsordning godtgjøres fullt ut. Ordføreren tilknyttes kommunens pensjonsordning.
   
 • Etter endt tjeneste innrømmes ordføreren etterlønn etter følgende prinsipper:
  - 1 ½ måned dersom vedkommende inntrer i ny stilling etter valgperioden
  - 3 måneder dersom vedkommende ikke tiltrer i ny stilling etter valgperioden (herunder inntreden i tidligere stilling).
   
 • Det utbetales ikke møtegodtgjøring til ordfører.

3.2 Godtgjørelse til varaordfører


Godtgjørelse til varaordfører settes til 6 % av ordførerens godtgjørelse, og reguleres etter denne.

Godgjørelsen inkluderer stedfortreder for ordfører i ferier. Godtgjørelsen dekker også fast godtgjørelse som formannskapsmedlem.

Det utbetales ikke møtegodtgjøring for deltaking i Formannskapsmøtene.

Dersom varaordfører går inn som ordfører ved sykefravær utover arbeidsgiverperioden gis godtgjøring som ordfører.

3.3 Godtgjørelse til formannskapets medlemmer (unntatt ordfører og varaordfører)

Godtgjørelse til formannskapets medlemmer settes til 3 % av ordførerens godtgjørelse, og reguleres etter denne.

Det utbetales ikke møtegodtgjøring for deltaking i Formannskapsmøtene.
Møtende varamedlemmer mottar godtgjøring pr. møte.

3.4 Godtgjørelse til hovedutvalgsledere

Godtgjørelse til leder av hovedutvalg settes til 3 % av ordførerens godtgjørelse, og reguleres etter denne.

Det utbetales ikke møtegodtgjøring for leders deltaking i Hovedutvalget.


3.5 Godtgjørelse til ledere for faste underutvalg, styrer og råd

Godtgjørelse til leder av faste underutvalg, styrer og råd settes til 0,9 % av ordførerens godtgjørelse, og reguleres etter denne.

Det utbetales i tillegg møtegodtgjøring for leders deltaking i utvalgene.

3.6 Telefongodtgjørelse

Det gis godtgjøring for bruk av telefon etter følgende satser:

 • Ordfører - kommunal mobil
 • Varaordfører - kr 2.000
 • Hovedutvalgsleder - kr 1.500
 • FOS-medlem - kr 1.500

Det gis ikke tilskudd til bredbånd/internett.

3.7 Godtgjøring for bruk av egen pc og skriver

Det satses på bruk av møteinnkalling via e-post i størst mulig grad.

For medlemmer som mottar innkalling via e-post betales en kompensasjon for bruk av egen pc og skriver etter følgende satser:

 • FOS-medlem - kr 1 000
 • Hovedutvalgsmedlem - kr 1 000
 • KOS-medlem - kr 500

4. Møtegodtgjørelse


4.1 Godtgjørelse ved kommunestyremøter

Møtegodtgjørelse for kommunestyrets møtende medlemmer og varamedlemmer (unntatt ordfører) settes til kr 600.

4.2 Godtgjørelse ved formannskapsmøter

Det betales ikke møtegodtgjøring for formannskapets faste medlemmer.

Møtegodtgjøring for varamedlemmer i formannskapet settes til:

 • Kr 600 for møter over 5 timer
 • Kr 300 for møter under 5 timer

4.3 Godtgjørelse for medlemmer i faste underutvalg, styrer og råd

Møtegodtgjøring for møtende medlemmer og varamedlemmer i faste underutvalg styrer og råd settes til:

 • Kr 600 for møter over 5 timer
 • Kr 300 for møter under 5 timer

4.4 Godtgjørelse for medlemmer i AD hoc-utvalg

Møtegodtgjøring for møtende medlemmer og varamedlemmer i Ad hoc-utvalg settes til:

 • Kr 600 for møter over 5 timer
 • Kr 300 for møter under 5 timer

Kommunestyret vedtar ved oppretting av Ad hoc utvalg hvorvidt det skal betales ledergodtgjøring.Dette vurderes opp mot utvalgets arbeidsomfang.

5. Gjennomgående bestemmelser

5.1
Fast godtgjørelse utbetales fullt ut til representanter som har møtt i minst 75 % av møtene gjeldende år. Fastgodtgjørelsen redusere forholdsmessig ved fravær større enn 25 %.

5.2
Samlet utbetaling av fastgodtgjørelse og møtegodtgjørelse foretas 2 ganger pr. år.

5.3
Tapt arbeidsfortjeneste og kjøregodtgjørelse utbetales fortløpende så snart krav er fremmet.

6. Kommunal støtte til partigrupper

Det ytes følgende kommunal støtte til partigrupper i kommunestyret:

 • Pr. gruppe i kommunestyret - kr 1.000
 • Pr. representant i kommunestyret - kr 800

Partistøtten utbetales en gang pr. år – innen 1.  juli.

7. Ikrafttredelse/justeringer

Reglement for godtgjøringer for folkevalgte i Hasvik kommune gjelder fom. 01.01.2011.

Dette reglementet erstatter tidligere reglement for folkevalgtgodtgjøringer.

Det anbefales at reglementet evalueres/endres i slutten av hver valgperiode.
application/octet-streamReglement godtgjøring for folkevalgte 22 KB
application/pdfReglement godtgjøring for folkevalgte 77 KB

Statlig informasjon