Delegering til ordføreren

Vedtatt i kommunestyret 05.03.02:

 1. Ordføreren representerer kommunen og kommunens eierinteresser i selskaper i de tilfeller der andre tillitsvalgte ikke er utpekt av kommunestyret.
   
 2. Ordføreren fordeler saker til utvalgene der det er tvil om hvilket utvalg som skal behandle saken.
   
 3. Ordføreren gis myndighet til å kreve offentlig påtale etter straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10, § 79, 5. ledd.
   
 4. Ordføreren gis myndighet til å fatte vedtak jfr. Kommunelovens § 9, pkt. 5 i enkeltsaker eller i typer saker som ikke er av prinsipiell betydning i det tidsrom hvor kommunestyret/formannskap/driftsstyrer av praktiske grunner ikke kan kalles sammen ("sommerfullmakt"). Denne fullmakt gjelder også for næringssaker inn til kr.50.000,-. Disse skal behandles i henhold til kommunens retningslinjer for næringsfond.
   
 5. Bruk av slik myndighet skjer i samråd med administrasjonssjef.
   
 6. Ordføreren gis i medhold av samme lovhjemmel myndighet til å treffe avgjørelser i de tilfeller administrasjonssjefen er inhabil etter Forvaltningslovens § 6.
   
 7. Ordføreren gis myndighet til, i henhold til kommunelovens § 9, punkt 3, kommunelovens § 24, punkt 2 og regnskapsforskriftenes § 17, å gi økonomisjefen fullmakt til disponering av kommunekassens bankkonti og postgirokonti.
   
 8. Ordføreren gis myndighet til å innvilge tidsbegrenset permisjon fra politiske verv inntil 1 år.
   
 9. Ordføreren gis myndighet til å innvilge søknader om tilskudd og støtte til ideelle og humanitære organisasjoner i den utstrekning disse ikke kommer inn under andre støtteordninger innenfor andre budsjettposter. Støtte kan gis med inntil kr. 3.000,- for hvert enkelt formål og innenfor en årlig totalramme på kr 15.000,00. Slike saker refereres for formannskapet.