Generelle regler for bruk av delegert myndighet

Vedtatt i kommunestyret 05.03.02:

1. Retningslinjer for utøvelse av fullmakt
All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ, og innenfor vedtatte budsjettrammer og gitte forutsetninger.

2. Tilbakekalling av fullmakt i enkeltsaker
Et overordnet organ, politisk eller administrativt, kan kreve å få lagt frem for seg til avgjørelse en sak som et underordnet organ har til behandling etter delegert myndighet. Administrasjonssjefen kan tilbakekalle myndighet delegert til underordnede.

3. Rett til å unnlate bruk av delegert myndighet i særskilte saker
Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til det overordnede organ å ta avgjørelse i spesielle saker.

4. Omgjøringsrett
Et overordnet organ, politisk eller administrativt, kan av eget tiltak gjøre om et underordnet organs vedtak i samsvar med Forvaltningslovens § 35.

5. Klagebehandling
Behandling av klage over forvaltningsvedtak følger Forvaltningslovens regler med mindre annet er bestemt i særlov.

Klage over vedtak som er fattet på grunnlag av intern delegasjon fra leder til medarbeider skal forelegges leder til avgjørelse dersom medarbeider ikke finner grunn til å omgjøre vedtaket til gunst for klageren.