Hammerfest Energi - kommunal representant til styret

 

 

Mandat:

To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner, eller en eller flere kommuner og en eller flere fylkekommuner, kan opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver. Til slike styrer kan det gis myndighet til å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering.

Kommunestyret behandlet i møte 21.04.2016 sak 33/16.

Følgende vedtak ble fattet enstemmig:

Som representant til styret i Hammerfest Energi AS velges Erik Arnesen.

Som vararepresentant til styret i Hammerfest Energi AS velges Lars Hustad.