Hammerfest Energi - kommunal representant til råd/generalforsamling

Hjemmel:

Hammerfest Energi er et interkommunalt selskap jfr. Kommunelovens § 27.

Mandat:

To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner, eller en eller flere kommuner og en eller flere fylkekommuner, kan opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver. Til slike styrer kan det gis myndighet til å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering.

Valgt av kommunestyret 21.11.2019 - sak 82/2019:

Representant: Eva D. Husby
Vararepresentant: Lars Hustad