Habilitering og rehabilitering

I henhold til forskrift om habilitering og rehabilitering, har alle kommuner en plikt til å opprette en koordinerende enhet for dette arbeidet.

Formål

Formålet med forskriften er å sikre at personer som har behov for habilitering og rehabilitering, tilbys og ytes tjenester som kan bidra til stimulering av egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.

Forskriften skal videre sikre at tjenestene tilbys og ytes

1. ut fra et brukerperspektiv
2. samordnet, tverrfaglig og planmessig,
3. i eller nærmest mulig brukerens vante miljø
4. i en for brukeren meningsfylt sammenheng

Definisjon av habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

Virkeområde

Forskriften gjelder for habiliterings- og rehabiliteringstjenester som tilbys og ytes etter kommunehelsetjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven. Tjenestetilbudene og ytelsene skal omfatte alle personer som har behov for habilitering og rehabilitering på grunn av medfødt eller ervervet funksjonshemning eller kronisk sykdom. Tilsvarende for personer som står i fare for å utvikle varig funksjonshemning eller kronisk sykdom.

Dersom du har spørsmål om habilitering og rehabilitering i Hasvik kommune, kan du kontakte:

Kontaktperson: Ann Mari Aae Christensen
Telefon: 78 45 25 14
Mobil: 41 48 22 80
E-post: ann.mari.christensen@hasvik.kommune.no

Del dette: