vfr_106x83

Informasjon fra Vest-Finnmark Regionråd:

Framtidas sjømatnæring i Vest-Finnmark

Vest-Finnmark skal bli en av de fremste sjømatregioner i Norge. Dette er målsettingen i et dokumentet som VFR har utarbeidet.
Dokumentet er oversendt Fiskeri- og kystdepartementet som et innspill til den kommende Stortingsmeldingen om norsk sjømat. Vår nærhet til rike fiskeforekomster både i nære kystfarvann og i Barentshavet må utnyttes. Dette bør være konkurransemessig fortinn i et globalt marked. Dette fortrinnet vil også kunne være med å sikre lokalsamfunn en utvikling over tid som trygger boforhold og gir god økonomi i sjømatnæringa.

Derfor er målet for Vest-Finnmark Regionråd:

  • At Vest-Finnmark klarer å levere så mye sjømat som regionen har kapasitet til
     
  • At produksjonen skjer innenfor rammene av miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft, og at en legger til grunn lokalpolitiske vedtak mht bruk av arealer.
     
  • At økt produksjon bidrar til vekst og uvikling for regionen og nasjonaløkonomien Dette skal bidra til at Vest-Finnmark blir en av de fremste sjømatregioner i Norge.
Fiskeri– og sjømat er en av de viktigste næringene i landet, og spesielt viktig i Vest-Finnmark. Sjømatnæringen er en matvareproduserende næring, noe som mange ganger glemmes i diskusjonene og i virkemiddelapparatet, og som gjør at man ikke har hatt den utviklingen og fokus man skulle ønske. De fleste av de nasjonale satsingene på mat skjer via landbruket. Vi har ikke greid å få den samme utviklingen innen nisjeproduksjon og leverandørutvikling i sjømatnæringen. Sjømatnæringen blir behandlet som ren eksport, og omtales kun i sammenheng med eksportverdi, og fiskeripolitikken slutter ofte på "kaikanten". Dette må endres. Vest-Finnmark har et stort potensial for å utvikle lønnsomme bedrifter innen sjømat, og trenger kun den samme strategiske satsingen og de rammebetingelser man ellers finner innen sammenlignbare områder for matproduksjon for øvrig. Før man får til en endring i dette blir det vanskelig å få til vekst og utvikling innen hele verdikjeden. For villfanget fisk og industrien som mottar slik råstoff handler det i stor grad å finne tiltak som sikrer jevn råstoff tilgang over hele året. Vest-Finnmarks største fortrinn ligger i geografi, maritime forhold og at regionen ligger tett opp til rike fiskeforekomster både i de nære kystfarvann og i Barentshavet. Alt skulle ligge til rette for å kunne utvikle en regional ferskfiskstrategi. Fiskeri- og kystdepartementet arbeider med en melding til Stortinget om Norges som verdens fremste sjømatnasjon. Vest-Finnmark regionråd vil på vegne av våre 7 medlemskommuner gi sine innspill til den kommende sjømatmeldingen. Gjennom dialoger og drøftinger med bla representanter fra sjømatnæringa (fiskere, industri og havbruk), Nofima, Norges Sjømatråd og prosesser i regionrådet, slår man fast og det er hevet over enhver tvil at det er en felles forståelse av hvor viktig sjømatnæringen er for samtlige medlemskommuner i Vest-Finnmark. Vest- Finnmark Regionråd fremmer forslag til tiltak som ligger i dokumentet som våre innspill til kommende Stortingsmelding om Norsk sjømatnæring.

Del dette: