Forliksrådet - møtefullmektiger

Hjemmel:

Forskrift om forliksrådene (forliksrådsforskriften) 16. desember 2005 § 3.

Kommunestyret behandlet i møte 17.03.2016 sak 24/16.

Følgende vedtak ble fattet enstemmig:

  1. Terje Einan
  2. Dan Vidar Johnsen
  3. Geir A. Iversen


Statlig informasjon