Hasvik kommunevåpen

Folkehelse i Hasvik kommune

Folkehelse er helsetilstanden i et avgrenset område, i vårt tilfelle Hasvik Kommune.

Folkehelse er mer enn hver enkelt innbyggers helsetilstand, men inkluderer også økonomiske, fysiske, psykiske og miljømessige faktorer som har innvirkning på helsen.

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 

Samhandlingsreformen kom blant annet med en ny lov om helse- og omsorgstjenester og folkehelseloven, som begge skal bygge opp under folkehelsearbeid og tversektorielt samarbeid, og påpeker at folkehelsearbeid og forebygging av sykdom angår hele samfunnet.

Folkehelseloven som trådde i kraft 1.1.2012 krever at kommuner skal ha en oversikt over utfordringer og faktorer, både positive og negative, som er av betydning for folkehelsen.

Dette dokumentet er under utarbeidelse av folkehelsekoordinator og en tverrsektoriell arbeidsgruppe. Den skal vedtas politisk og inngå som en del av samfunnsdelen av kommunens planstrategi.

Nyttige lenker i forbindelse med folkehelsen:

Del dette: