Hasvik kommunevåpen

Familie, forebygging og rehabilitering (FFR)

For å styrke tjenestetilbudet har Hasvik kommune fra 1. oktober 2015 foretatt omorganisering av noen av tjenestene på helsesenteret. 

Den nye enheten familie, forebygging og rehabilitering består av:

 • Helsestasjon 
 • Barnevernstjenesten 
 • Ergoterapitjenesten 
 • Fysioterapitjenesten 
 • Psykisk helse og rus

​Taushetsplikt:

Selv om flere tjenester organisatorisk og administrativt er samordnet har de ulike tjenestene den samme taushetsplikten som tidligere. Skal det samarbeides på tvers av tjenesten i forhold til enkeltsaker innhentes det samtykke fra pasient/bruker til det.

Åpningstider:

Mandag – fredag kl. 8.00 – 15.30

Alle tjenestene er lokalisert i 1. etg. på helsesenteret.

Akutt- og krisehenvendelser utenfor ordinær arbeidstid:

Tjenestene innenfor familie, forebygging og rehabilitering har ingen akuttfunksjon.

Har en behov for bistand utenfor ordinær kontortid kan politi eller legevakt kontaktes.

Tilbud:

Fysioterapi

Tjenesten inngår som en del av kommunens helsetilbud og gis i forbindelse med forebyggende helsearbeid og ved behandling av sykdom eller skade samt for å vedlikeholde funksjon.

Tjenesten kan bidra med blant annet:

 • Undersøkelser
 • Funksjonsutredninger / motorisk vurdering
 • Utforming og oppfølging av tiltak
 • Behandling
 • Rehabilitering / habilitering
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid

Egenandel

Kontaktinformasjon:

Fysioterapeut Sigrid Fagerholt   
Tlf.: 78 45 25 57 / 90 96 26 53
E-post: sigrid.fagerholt@hasvik.kommune.no

Ergoterapi

Ergoterapeuten kan bistå deg som, på grunn av skade, sykdom, eller annet, har vansker med å mestre dine daglige gjøremål. Gjennom en kartlegging av den enkeltes funksjonsnivå, verdsatte aktiviteter og omgivelser, bidrar ergoterapeuten til å finne frem til løsninger som minsker gapet mellom din helse og samfunnets mange krav.

Tjenesten er gratis og inngår som en del av det kommunale habiliterings- og rehabiliteringstilbudet.

Den kulturelle spaserstokken

Kommunen søker fylkeskommunen om midler for å styrke kulturtilbudet for de eldre. Lag og foreninger i kommunen kan sende søknad om midler. I søknaden må det komme frem hvor stor pengesum det søkes om, hva pengene skal benyttes til og hvem andre som bidrar med finansiering av arrangementet.

Frisklivssentral

Et lavterskeltilbud med fokus på livsstilsendring og ivaretakelse av fysisk og psykisk helse. Her er det mulighet for å få individuell veiledning og oppfølging gjennom samtale, samt ulike kurs- og aktivietetstilbud i gruppe.

Folkehelse

Spørsmål og innspill i forhold til folkehelsearbeid rettes til folkehelsekoordinator .

Hjelpemiddel

For å få låne hjelpemidler må du ha nedsatt funksjonsevne for en kortere eller lengre periode. Det vil gjøres en vurdering av funksjonsnivå og hjelpebehov i hvert enkelt tilfelle for å finne ut hvilke hjelpemidler som er aktuelle.
 
Eksempler på hjelpemiddel man kan få lånt: 
- Manuelle rullestoler
- Dusjkrakk/dusjstol
- Toalettforhøyer/toalettstol
- Rullator
- Sykeseng
- Personløfter
 
Korttidsutlån: Kommunen har et eget lager med enkle hjelpemidler for korttidsutlån. Hjelpemidlene kan lånes i en periode på 3 mnd. Lån utover dette krever spesiell avtale. 
 
Varig utlån: Hvis funksjonsnivået ditt tilsier at du har et varig behov for hjelpemiddel, vil man kunne søke på hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentralen. Søknaden vil gjerne ergoterapeut eller fysioterapeut bistå med å skrive og sende inn til NAV. 
 
De fleste hjelpemidler dekkes av folketrygden og er gratis. Unntaket er småhjelpemidler slik som krykker, gripestang, ispigger, støttehåndtak og sengeforhøyere. Dette må man kjøpe selv. 

 

Kontaktinformasjon:

Fysioterapeut Sigrid Fagerholt   
Tlf.: 78 45 25 57 / 90 96 26 53
E-post: sigrid.fagerholt@hasvik.kommune.no


Tlf: 78452554 / 90715242
E-post: ergoterapeut@hasvik.kommune.no

Barneverntjenesten

Barnevernet har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barn under 18 år.

Når barnet samtykker kan tiltak som er iverksatt før barnet fyller 18 år opprettholdes eller erstattes av andre tiltak etter Lov om barneverntjenester inntil barnet har fylt 23 år.

Vårt mål er å bidra og forebygge skjevutvikling på tidligst mulig tidspunkt for barn og deres familie gjennom råd, veiledning og frivillige hjelpetiltak som for eksempel besøkshjem, barnehage osv.

Kontaktinformasjon:

Barnevernleder: Camilla Galstad              
Tlf. 78 45 25 61 / 93 03 81 35
E-post: camilla.galstad@hasvik.kommune.no          

Barnevernkonsulent Hilde Lægreid
Tlf.: 48 15 73 10
E-post: hilde.laegreid@hasvik.kommune.no

Dersom du trenger akutt hjelp kan du ringe alarmtelefonen for barn og unge tlf 116 111 se også www.116111.no

 

Virksomhetsplan Hasvik barneverntjeneste 2021 - 2023

​Rutinehåndbok for barneverntjenesten (vedlegg 1 virksomhetsplan)

Helsestasjon, skolehelsetjeneste og jordmortjeneste

Tjenesten består av helsesøster, lege, fysioterapeut, jordmor.

Helsesøsters arbeidsområde:

Jobber med barn og unge i alderen 0-20 år. 

Helsestasjon:

Helsestasjonen får melding fra sykehuset når nyfødte reiser hjem. Helsesøster ringer til foreldrene og tilbyr hjemmebesøk når barnet er 2 uker.

Barna kommer til helsekontroll omtrent en gang per måned det første leveåret og etter det ved 2 år og 4 år. Lege og fysioterapeut blir hentet inn ved behov. Barnet er rutinemessig til lege 3 ganger det første leveåret.

Tema på helsestasjonen er barnets utvikling og det foreldrene ønsker å snakke om eller spørre om.

Helsesøster har ansvar for barnvaksinasjonsprogrammet.

Foreldre plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll. Foreldre må selv ta kontakt med helsestasjonen når de kommer til en ny kommune.

Skolehelsetjenesten:

 • Ved skolestart er foreldre og barn invitert til lege og helsesøster for undersøkelse.
 • Undervisning og temagrupper i klassene
 • Kontortid på skolene.

Jordmor:

Jordmor kommer fra Hammerfest, hun er i Hasvik omtrent en gang i måneden og time bestilles via legekontoret.

Kontaktinformasjon:

Helsesøster Ragnhild Gamst Torkildsen
Tlf.: 78 45 25 56 / 90 96 27 41
E-post: helsesoster@hasvik.kommune.no

Rus og psykisk helse

Tjenesten tilbyr oppfølging av mennesker som har utfordringer knyttet til psykiske helse og rus. Tjenesten er et lavterskeltilbud, noe som betyr at en ikke trenger henvisning fra lege eller andre, men kan ta kontakt direkte.

Oppfølgingen tilpasses den enkelte, og kan bestå av:

 • Samtaler
 • Miljøarbeid
 • Turer
 • Klubb
 • Trening
 • Hjelp til administrering av medisiner
 • Botrening m.m.

Kontaktinformasjon:

Leder Jonas Kjærgaard Jørgensen
Tlf.: 78 45 25 51 / 41 48 22 80
E-post: jonas.jorgensen@hasvik.kommune.no

Miljøterapeut Helene Arnesen           
Tlf.: 78 45 25 52 / 90 26 40 93
E-post: helene.arnesen@hasvik.kommune.no

Del dette: