Eldreråd

Hjemmel:

 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) § 5-12

Mandat:

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen. Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som gjelder levevilkåra for eldre, og kan også selv ta opp saker som vedkommer eldre i kommunen.

Kommunestyret behandlet i møte 21.11.19 sak 68/2019. Følgende vedtak ble fattet:

Representanter og personlig vara:

Som representanter for Eldrerådet 2019- 2023 velges:

Leder: Jan S. Olsen (A)
Nestleder: Britt Seppola (A)
Medlem: Eva Sætrum (Pensjonistforeningen)
Medlem: Dagfinn Johansen (Sp)
Medlem: Elizabeth H. Karlsen (H)

Varamedlemmer:

Ada Karlsen (A)
Ann Gamst (Pensjonistforeningen)     
Steinar Furøy (Sp)  
Rigmor Einan (H)