Skjema A-Å


A
Ansvarsrett - søknad
Arrangement - melding / søknad etter politilovens §§ 11 og 14
Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti - søknad

B
Barnehageplass - overføring, endring, permisjon, oppsigelse
Barnehageplass - søknad
Bolig og avlastningstiltak for funksjonshemmede - søknad
Boligtilskudd - søknad
Bålbrenning - søknad om tillatelse
Båtplass - søknad

E
Enkeltvedtak - klage

F
Ferdigattest – søknad
Foreningsregister - registrering/endring
Forhåndskonferanse - bestilling
Fritidskontakt/støttekontakt - registrering
Fyrverkeri (pyroteknisk vare) - søknad om tillatelse til handel

G
Generell henvendelse til kommunen
Gjennomføringsplan

H
Helse- og omsorgstjenester - søknad

I
Igangsettingstillatelse - søknad

K
Kartbestilling
Kommunal bolig - søknad
Kommunal tjeneste - klage
Kommunestyret - spørsmål til spørretimen
Konsesjon på erverv av fast eiendom - søknad
Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - egenerklæring
Kulturformål - søknad om tilskudd
Kulturskole - søknad om inntak

L
Ledig stilling - søknad (703101)
Ledig stilling - søknad (703102)
Ledsagerbevis - søknad
Lokaler og anlegg - søknad om leie, til arrangement

M
Motorferdsel i utmark - søknad

O
Offentlig høring - høringssvar
Omsorgsstønad - søknad
Oppmålingsforretning etter matrikkelloven - rekvisisjon
Overnatting - melding

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad
Personopplysninger - innsyn, retting, sletting og innsigelse

R
Renovasjon - bestilling/endring/deling av avfallsbeholder
Renovasjon - klage

S
Saksdokumenter - bestilling
Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
Sanitærabonnement - søknad/melding om endring
Serveringsbevilling - søknad
SFO - Innmelding, endring, oppsigelse
SFO - påmelding til SFO for feriedager
Skjenkebevilling - søknad
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)
Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)
Skole - Fritak fra religionspregede aktiviteter i skolen - melding
Skole - innmelding 1. trinn
Skole - Klage på karakterer
Skole - Krav om sletting av gyldig fravær
Skole - melding om skolebytte ved flytting
Skole - Permisjon fra undervisning - søknad
Skoleskyss - søknad
Store arrangement - melding til brannvesenet

T
Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak
Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort) - søknad
Trygde-/omsorgsbolig - søknad
Trygghetsalarm - søknad

U
Utslippstillatelse - søknad