Seksjonering av eiendommer - gebyr

Kommunestyret behandlet i møte 14.10.2009 sak 43/09. Følgende vedtak ble fattet enstemmig:

Hasvik kommunestyre innfører gebyr for seksjonering av eiendommer i Hasvik kommune med følgende satser:

Gebyr for seksjonering m/utarbeidelse av matrikkelbrev:

a) For utarbeidelse av matrikkelbrev som krever oppmerking i marka er gebyret pr. seksjon etter pkt 5.1. betalingsregulativ B med minstepris på kr 10.058.

b) Hvor utarbeidelse av matrikkelbrev ikke krever oppmerking i marka er gebyret på kr 3.083.


Statlig informasjon