Praktisk bistand - egenandel

Fra 01.01.14:

Praktisk bistand og opplæring i dagliglivets gjøremål. Vedtak fattet etter lov om sosiale tjenester § 4-2 pkt a, jfr § 4-3.

  • Husstandens nettoinntekt inntil 2 G - kr 80 pr. time.
    Maks kr 180 pr måned.
  • Husstandens nettoinntekt mellom 2 og 3 G - kr 100 pr. time.
  • Husstandens nettoinntekt mellom 3 og 4 G - kr 132 pr. time.
  • Husstandens nettoinntekt mellom 4 og 5 G - kr 165 pr. time.
  • Husstandens nettoinntekt over 5 G - kr 220 pr. time.

Oppmøtegebyr er i henhold til pris pr. time.

Det er lagt til grunn en endring fra abonnentpris pr. måned til timepris hvor den enkelte som mottar praktisk bistand (hjemmehjelp, nabohjelp o.l) blir fakturert ut fra faktisk pris for mottatte tjenester. Det vil derfor bli utregnet fra pleie- og omsorg en gang pr. måned, og meldt fra til økonomikontoret som sender ut faktura i etterkant av tjenesten. (Forskrift fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 26. april 1995 med hjemmel i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 2-3 og § 6-9 og lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester § 11-2. Endret ved forskrifter 18 des 1998 nr. 1335, 5 jan 2001 nr. 34, 21 juni 2006 nr. 685.)

Tilfeldige brukere (dvs brukere med varighet under to månder) faktureres på bakgrunn av selvkost som beregnes til kr 210 pr. time. (Grunnlaget for beregning: hjemmehjelp årslønn + 28 % i sosiale utgifter + 10 % administrasjonstid: 1820 timer).