Likestillingsutvalg

Hjemmel: Kommunelovens § 10 Faste utvalg

Mandat: Utvalgets mandat fremgår av Lov om likestilling av 09. juni 1978 nr.45.

§1 Lovens formål: Denne lov skal fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinnenes stilling. Offentlige myndigheter skal legge forholdene til rette for likestilling mellom kjønnene på alle samfunnsområder. Kvinner og menn skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling.

Kommunestyret behandlet i møte 11.02.2016 sak 7/16.

Følgende vedtak ble fattet enstemmig:

Som medlemmer i Likestillingsutvalget velges:

Christian Wächtler, leder
May-Tone Rirud, nestleder
Sissel Kristoffersen
Robert Westberg

 

Varamedlemmer:

Rigmor Einan
Kenneth Fagerheim
Steinar Mikalsen