Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS - medlem

Valgt av kommunestyret 02.05.12 - sak 13/12:

Ordfører
Varaordfører