Kommunenes Sentralforbund - kommunal representant til fylkeskretsen

Hjemmel:

Kommunenes Sentralforbund er kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon. Kommunens representant til fylkesmøte velges av kommunene i fylket på kommunestyrets konstituerende møte innen utgangen av oktober måned det år kommunevalget er holdt jfr. §17 nr.1 i Kommuneloven.

Valgt av kommunestyret 25.11.15 - sak 48/15:

Representant:

Eva D. Husby (AP)

Vararepresentant:

Lars Hustad (AP)