Hasvik kommunevåpen

Kunngjøring:

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - runde 4

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i tråd med Innst. 600 S (2020-2021) tildelt Hasvik kommune kr. 1 164 000,-.
Søknadsfristen er 1. desember 2021.

Formål

Målet med tilskuddet er å bidra til å opprettholde lokale arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter som er avhengig av turisme fra land utenfor EØS- området, og derfor fremdeles er rammet av pandemien.

Hvem kan det gis tilskudd til

Ordningen gjelder for bedrifter i kommunen som opplever vesentlig omsetningsfall på grunn av lokale og nasjonale smitteverntiltak.  

Tilskuddets størrelse

Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte, og gis etter reglene for bagatellmessig støtte. Alle tilskudd gitt etter reglene om offentlig støtte skal registreres i regionalforvaltning.no.

Utbetaling at tilskuddene

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket.

Hvordan søke

Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg
sendes via www.regionalforvaltning.no

 

Krav til søknad

1. Foretakets navn og organisasjonsnummer
2. Søknadsbeløp
3. Egenerklæring på om virksomheten er i økonomiske vanskeligheter. Denne er innarbeidet i regionalforvaltning.no og skal fylles ut av søker.
4. Oversikt over annen offentlig støtte foretaket har mottatt.
5. Krav til dokumentasjon av kostnader og tap. Det er ikke krav til revisorattestert dokumentasjon.

Søknadsfrist: 1. desember 2021

Ta kontakt med Marthe Karoline Strandheim på epost: marthe.strandheim@hasvik.kommune.no eller telefon 78 45 27 09 om du har spørsmål knyttet til søknaden.

Del dette: