Foreldrepulsen:

Det meste om mobbing

Mange barn og unge opplever mobbing som kan få følger for resten av livet.

Som voksne må vi vite kjennetegn på mobbing og kunne avdekke når det skjer. Vi må vite hva vi kan gjøre for å forebygge og stoppe mobbing. Vi må også spille på lag med skolen og andre voksne rundt barna for å holde nærmiljøet mobbefritt.

Hva er mobbing?

Det finnes flere definisjoner på mobbing. I Elevundersøkelsen som gjennomføres hvert år i skolen, defineres mobbing som «gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vansker for å forsvare seg. 

Illustrasjon - mobbing
Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø uten mobbing.

Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing». De viktigste elementene her er at mobbingen skjer for å såre og at det er ulikt styrkeforhold mellom partene. Rent konkret kan mobbing være å bli kalt stygge kallenavn, å bli holdt utenfor, å få tingene sine ødelagt eller å bli truet om eller utsatt for vold.

Hvordan oppdage mobbing?

Mobbing foregår ofte godt skjult, selv om det er mange vitner. Den som blir utsatt for mobbingen er også ofte med på å holde på hemmeligheten. Det finnes en del tegn på at barn blir utsatt for mobbing.

Dette kan være endring i humør eller atferd, hodepine, kvalme og magesmerter, barnet isolerer seg og vil ikke på skolen, eller at barnets ting blir borte. Det er viktig å forsøke å finne ut mer dersom du har mistanke om mobbing. Ikke press barnet for informasjon, men vær åpen og søkende. Det kan også være lurt å snakke med andre voksne rundt barnet.

Illustrasjon - mobbing
Illustrasjon - mobbing

Hvordan stoppe mobbing?

Veldig mange barn og foreldre er vitne til mobbing hver dag, enten i skolegården, i gata eller på nettet.

Disse har et ansvar for å bidra til å stoppe mobbingen, selv om de ikke selv har en aktiv rolle.

Som voksen må man gripe inn, stoppe plagingen der og da, og hjelpe den som blir mobbet.

Barn skal sørge for å gi beskjed til noen voksne om det som skjer.

Dersom en elev eller foreldre sier fra til skoleledelsen om mobbing, skal skolen snarest sette i verk tiltak for å få slutt på dette.

Forebygge mobbing:

  • Hjelp barna å få venner.
  • Vær involvert i barnas miljø, også på nett.
  • Vær en god og inkluderende rollemodell.
  • Snakk med barna om følelser og lytt til hva de har å fortelle.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut