Foreldrepulsen:

Å utvikle hele mennesket

Gjennom arbeid med musikk, kunst og praktiske oppgaver utvikler barna kreativitet, skaperglede, mestringsfølelse, samt evnen til å lytte og være oppmerksom.

 Dette er av stor betydning for barnas lærelyst og læringsutbytte. Læring om kunst og kultur har i tillegg stor egenverdi.

Motivasjon og mestring

Mange barn liker godt å jobbe med de praktiske og estetiske fagene. I Elevundersøkelsen oppgir elevene på ungdomstrinnet at kroppsøving og kunst og håndverk er de fagene de liker best. Det betyr at opplevelsen av motivasjon, inspirasjon og mestring er stor. Denne følelsen er av stor betydning for elevenes opplevelse av skolehverdagen, og kan ha overføringsverdi også til andre områder.

Illustrasjon - kunst

De estetiske fagenes betydning for læring

Det er en sterk sammenheng mellom høy kvalitet på undervisningen i de estetiske fagene, og elevenes resultater i for eksempel språk og lesing.

Kunst og kultur i skolen gjør elevene mer oppfinnsomme, styrker motivasjonen og øker sosial og kulturell kompetanse, innovasjon og skaperevne.

Musikk kan brukes for å styrke barnas hukommelse og oppmerksomhet.

En bevisst bruk av musikk i opplæringen kan dermed være svært effektiv.
 

 

 

Kunstfagenes egenverdi

Kunst og kultur har stor egenverdi, og estetiske fag skal derfor ha en sentral plass i skolen. Skolen er kulturbærer og en kulturarena, og den skal åpne dører til mer og ny kunnskap. Kunst- og kulturopplevelser har stor betydning for den enkelte elevs personlige utvikling og livskvalitet.

Opplæring i praktiske og estetiske fag er viktige virkemidler for å skape kulturell forståelse og toleranse.

Skapende evner vil si å:

  • Finne nye løsninger på praktiske problemer ved uprøvde grep og framgangsmåter
  • Spore opp nye sammenhenger gjennom tenkning og forskning
  • Utvikle nye normer for skjønn og samhandling
  • Få fram nye estetiske uttrykk

Del dette:

Tips en venn Skriv ut