Havneregulativet


Avgiftsregulativet er vedtatt i kommunestyret 18. desember 2019 og er gjeldende f.o.m. 1. januar 2020.​

1. Generelt

Havneavgiftene skal sammen med havnens øvrige inntekter bringe til veie de midler som havnen trenger til administrasjon, drift, vedlikehold og nødvendig utbygging av anlegg, installasjoner m.v.

Alle priser er eks mva.

2. Avgift og vederlag

2.1 Anløpsavgift

Anløpavgift ilegges alle fartøy som anløper avgiftsområdet, og skal dekke kostnadene til farled, d.v.s. sjøarealer, innretninger og tiltak som kan lette fartøyets ferdsel. I tillegg dekkes andel av felleskostnader til administrasjon og hjelpetjenester.

2.2 Vederlag for bruk av kai

Vederlag for bruk av kai ilegges når fartøyer fortøyer ved kommunal kai, og skal dekke kostnadene til kaifront, dvs. kaikonstruksjoner og fortøyningsinnretninger.

2.3 Varevederlag

Varevederlag skal dekke kostnadene til kaiarealer, dvs. områder på land som brukes til håndtering og forflytting av varer, samt transittlager, dvs. lagring av varer inntil 48 timer før lasting tar til etter avsluttet lossing.

3. Anløpsavgift

3.1 Regulativ

Avgifter som skal betales av fartøy med lengde 18 meter eller mer beregnes på grunnlag av fartøyets bruttotonnasje i samsvar med internasjonal konvensjon om måling av fartøy.

For fartøyer som ikke er målt, fastsettes tonnasjen av vedkommende havnemyndighet. Med unntak som nevnt nedenfor, skal alle fartøy som anløper havnen betale anløpsavgift til havnekassen etter følgende satser:

Anløpsavgift

Tonnasjegruppering BRT Avg.sats (kr)
For de første 300 BRT 1,28
For de neste 300 BRT 1,13
For de neste 600 BRT 0,96
For de neste 800 BRT 0,85
For de neste 1000 BRT 0,78
For de neste 2000 BRT 0,69
For de neste 5000 BRT 0,62
For de neste 10000 BRT 0,22
For de neste 10000 BRT 0,22
For alt over 30000 BRT 0,22
 • Anløpsavgift erlegges pr. anløp i avgiftsområdet. Ved gjentatte anløp innenfor ett og samme døgn, erlegges avgiften dog kun en gang pr. døgn.
 • For fartøyer som anløper havnen hyppig, kan det avtales at det bare skal betales avgift for et bestemt antall anløp i en kalendermåned. Det kan dessuten fastsettes månedsavgift.

3.2 Fritak

 • Fartøy som passerer avgiftsområdet uten å anløpe havnen
 • Fartøy som anløper havnen på grunn av skade eller nødstillstand når oppholdet ikke varer over 2 døgn og fartøyet herunder ikke laster, losser eller tar ombord skipsfornødenheter eller passasjerer.
 • Bergings- og isbryterfartøy under utførelse av berging og isbryting.
 • Fartøy som kommer inn under generelle bestemmelser om unntak, jfr § 5 i forskriftene til lovens § 22.
 • Fartøyer som betale månedsavgift eller årsavgift
 • Kommunens hjemmefiskeflåte.

4. Vederlag for bruk av kommunale kaier

4.1 Regulativ
Fartøyer som benytter havnevesenets kaier eller fortøyningsinnretninger skal betale kaiavgift etter følgende satser:

Tonnasjegruppering BRT Avg.sats (kr)

Kaiavgift

For de første 300 BRT 0,92
For de neste 300 BRT 0,67
For de neste 600 BRT 0,56
For de neste 800 BRT 0,46
For de neste 1000 BRT 0,38
For de neste 2000 BRT 0,27
For de neste 5000 BRT 0,22
For de neste 10000 BRT 0,20
For de neste 10000 BRT 0,17
For alt over 30000 BRT 0,15
 • Kaiavgift svares pr påbegynt døgn (liggetid).
 • Liggetiden regnes fra fartøyet legger til og inntil det går fra kai. Del av døgn på 6 timer eller mindre regnes for ½ døgn.
 • Et fartøy som ligger utenfor et annet fartøy (eller andre fartøy) og har forbindelse med land over dette (disse) skal betale full kaiavgift etter regulativets satser. Det betales dog alltid kaiavgift for minst ett døgn. Det kan også fastsettes månedsavgift.

4.2 Fritak 

 • Orlogsfartøyer
 • Fartøyer som betaler månedsavgift

4.3 Månedsavgift
Kommersielle fartøy under 24 meter kan betale månedsavgift til havnekassen for bruk av kommunale kaier etter følgende satser:

Månedsavgift

Fartøygruppe (meter)
 
Kr pr mnd
fra
til
0-
10,0
185
10,1
20,0
319
20,1
24,0
458

 

5. Vederlag for bruk av sjøområder

Fartøy som ankrer på reden betaler 50 % av kaivederlag gjeldende for det aktuelle fartøyet, så som borerigger, rørleggingsfartøyer, kranskip eller andre konstruksjoner. Vederlagets størrelse fastsettes ut fra oppdragets art og omfang, og pr døgn.

Arbeidsrigger, flytekaier oppankrede fartøyer eller installasjoner betaler 50 % av kaivederlag gjeldene for det aktuelle fartøy pr døgn. Oppdrettsflåter, forflåter ombygde ferger mv betaler vederlag etter egen avtale.

6. Varevederlag

6.1 Regulativ

Varevederlag gjelder for alle varer som fraktes med skip til eller fra havnen, og som føres over kommunale kaier. Beregningsgrunnlaget for varer er dens vekt i metriske tonn. Volumgods regnes om til vektenhet ikke mindre enn 1 m3 = ½ tonn.

Avgiften betales etter følgende regulativ:

Varetype
Vareavgift (kr)

Vareavgift

Grunnsats
 38 pr. tonn
Forsendelser under 500 kg
21 pr. stk
Bulkgods som ikke er spesifisert nedenfor
21 pr. tonn
Biler, campingvogner, båter
141 pr. stk
Arbeidsbrakker
553 pr. stk
Husseksjoner
677 pr. stk
Våpen, ammunisjon og sprengstoff
185 pr. tonn
Containere
10 fot
20 fot
23 fot
26 fot
40 fot
 
165 pr. stk
338  pr. stk
390 pr. stk
424 pr. stk
677 pr. stk
Postcontainer (grindkurv)
26 pr. stk

Varevederlaget dekker lagring av varer på kai, arealer eller innretning disponert av kommunen inntil 48 timer etter endt utlossing av skip, eller inntil 48 timer før lasting av skipet tar til. For varer som ankommer havnen i transitt og som ankommer og videreforsendes med fartøy, erlegges varevederlaget kun ved inngående. For varer i transitt til utlandet erlegges dog varevederlaget ved utgående.

Varevederlaget kan pålegges varer som overføres fra fartøy til et annet uten å passere kaien, hvis et av fartøyene ligger ved denne. Avgiften kan i så fall, ikke oppkreves med mer enn en tredel av hva som er bestemt for varer som føres over kaien.
Varevederlaget for inngående varer påhviler varemottaker. For utgående varer påhviler vederlaget vareavsender. Dette skal dog ikke være til hinder for at varevederlaget ved innenriks forsendelser etter avtale kan pålegges transportøren dersom avgiften innberegnes i frakten. Vederlaget beregnes alltid etter den vekt/måleenhet som gir størst avgift. Transitt og gjennomgangsgods beregnes med 50 % av regulativets satser.

7. Kommunale kai og flytebrygger

7.1 Regulativ
Leie for fast plass ved flytebrygger og kaier beregnes etter følgende regulativ:

Registrerte fiskefartøyer med hjemmehavn i Hasvik, der eier er registrert på blad B, betaler et fast kaivederlag om de ligger ved en av kommunens kaier eller flytebrygger.
 
Vederlaget settes til kr 2.389 pr år for fartøyer med inntil 6 meters lengde, og til kr 4.775 pr år for fartøyer mellom 6 – 11 meter og kr 8.357 for fartøy over 11 meter. De samme satsene gjelder for oppdrettsbåter.
Båsbredde
Leie

Småbåtplasser i marina - priser pr. år:

> 2 m
2.583
> 2,5 m
3.227
> 3,0 m
3.872
> 3,5 m
4.518
>4,0 m
5.164
> 4,5 m
5.810
> 5,0 m
6.455
5,0 m >
6.843

Fritidsbåter som ligger langsskips ved flytebryggen betaler kr 1.105 pr. meter pr. år.

7.2 Betaling av strøm på båtplasser mm

Der hvor forholdene er tilrettelagt med muligheter for strømtilknytning til den enkelte båt, skal det betales for bruk av strøm. Betaling av strøm skal dekke strømutgifter (inkl. mva):

Båtstørrelse
Refusjon pr. år (kr)
Refusjon strøm mm
Til og med 7 meter
1.549
Fra 7 til og med 10 meter
2.248
Over 10 m
2.792

7.3 Prioritet

1. Fiskefartøyer registrert i Hasvik kommune prioriteres foran fritidsfartøyer. Søkere bosatt i kommunen prioriteres foran andre søkere.

Tildelt båtplass er ment til bruk for egen båt. Kommunen kan si opp plassen dersom leietaker ikke lenger har egen båt. Framleie av båtplass er ikke tillatt.

7.4 Leiesatser:

Leiesatser for tilreisende båter/gjestebåter:

 • For alle kategorier båter
 • mellom 16 og 50 fot kr 154 pr. døgn – for liggeplass utover 1 uke kr 619 pr. uke
 • over 50 fot økes leiesatsene med 50 %.

Oversikt over kommunens flytebrygger:

application/pdfOversikt over flytebrygger.pdf 466 KB