Fritak/reduksjon av kommunale avgifter


Søknad om fritak eller reduksjon av kommunale avgifter framsettes skriftlig til Hasvik kommune og skal begrunnes. Det skal tungtveiende grunner til at reduksjon / fritak innvilges.

Renovasjon

Dersom det gis fritak / reduksjon vil fritak / reduksjon av kommunale avgifter kun gjelde for det kalenderåret søknaden framsettes i. Fritak / reduksjon av kommunale avgifter kan også gis for kortere perioder.

Septik

Dersom det gis fritak / reduksjon vil fritak / reduksjon av kommunale avgifter kun gjelde for det kalenderåret søknaden framsettes.

Feieavgift

Det gis som hovedregel ingen fritak for eller reduksjon i kommunale feieavgifter.

Vann og avløpavgifter

Det gis som hovedregel ingen fritak for eller reduksjon i kommunale vann- og avløpsavgifter.