Logo - Udir

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet:

Foreldreinformasjon om kartleggingsprøver

Våren 2013 skal elevene på 1., 2. og 3. trinn gjennomføre kartleggingsprøver i leseferdighet og i tallforståelse og regneferdighet.

Om kartleggingsprøver denne våren

Kartleggingsprøvene skal brukes av skolen og lærerne til å finne de elevene som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene. De fleste elevene vil få til det meste av prøven, og mange vil oppleve at den er lett. Prøven vil derfor ikke gi mye informasjon om elever med høye ferdigheter. Prøvene i leseferdighet og i tallforståelse og regneferdighet er ikke prøver i fagene norsk og matematikk, men i lesing og regning som grunnleggende ferdigheter på tvers av fagene. Eksempel på oppgaver kan være å regne med pluss og minus, og å kjenne igjen bokstaver eller lese og forstå ord.

Læreplanane omtaler fem grunnleggjande ferdigheiter:

  • digitale ferdigheter
  • muntlige ferdigheter
  • å kunne lese
  • å kunne regne
  • å kunne skrive

Alle elevene skal gjennomføre

Alle elevene skal ta de obligatoriske kartleggingsprøvene. Elever som er borte fra skolen på prøvedagen, skal få tilbud om å ta prøven senere. Det er egne fritaksregler for kartleggingsprøver. Selv om en elev oppfyller vilkårene for fritak, kan eleven selv eller de foresatte likevel avgjøre at eleven skal gjennomføre prøven.

Obligatoriske kartleggingsprøver

Alle elevane på 1., 2. og 3. trinn skal gjennomføre obligatoriske kartleggingsprøver i:

  • Talforståelse og regneferdighet på 2. trinn
  • Leseferdighet på 1., 2. og 3. trinn

Frivillige kartleggingsprøver

I tillegg til de obligatoriske kartleggingsprøvene tilbyr Utdanningsdirektoratet frivillige kartleggingsprøver. Dersom skolen eller skoleeieren velger å gjennomføre frivillige kartleggingsprøver, skal alle elevene på det aktuelle trinnet ha prøven.

Det er tilbud om frivillige kartleggingsprøver i:

•Talforståelse og regneferdighet på 1. og 3. trinn.

Resultat og oppfølging

Resultatene fra kartleggingsprøvene skal ikke rapporteres til Utdanningsdirektoratet, men først og fremst brukes internt på skolene for å legge til rette undervisningen slik at elevene kan lære mer. Det er utarbeidet rettledningsmateriell til lærerne som redegjør for hvordan resultatene fra prøvene kan følges opp i klasserommet. Etter gjennomføring skal eleven og foreldrene få tilbakemelding om prøveresultatene. Skolen kan kontaktes dersom det er spørsmål om kartleggingsprøvene.

Mer informasjon:

Del dette: