Etiske retningslinjer

Vedtatt i kommunestyret 27.06.02:

Visjon
Hasviksamfunnet skal være et attraktivt samfunn å leve, bo og arbeide i, i alle livets faser.

Hasvik kommune skal være brukerorientert, med tjenlige tjenester, forståelig, tilgjengelige og riktig pris på tjenester.

Hasvik kommune skal fremstå som positiv og velvillig ovenfor innbyggerne.

Mål
Virksomheten i Hasvik kommune skal være basert på strenge krav til redelighet, forretnings- og forvaltningsmoral.

Forholdet til innbyggerne og kollegaer og mellom over- og underordnede skal være basert på etiske grunnverdier som gjelder for offentlig forvaltning og for Hasvik kommune spesielt.

Organisasjonen skal gjennom verdistyring være preget av kvalitet, profesjonalitet og effektivitet med evne til utvikling og vilje til å tilpasse seg endringer i samfunnet.

Fundamentet skal være et arbeidsmiljø basert på åpenhet og trygghet hvor den enkelte stimuleres til å søke utfordringer og personlig utvikling.

Etiske regler
I det følgende presenteres kommunens holdninger/etiske regler i forhold til:

 1. Generelt
 2. Brukere av kommunale tjenester
 3. Leverandører
 4. Medarbeidere
 5. Medarbeidere/politikere
 6. Kommunens styrende organer

1. Generelt
Kommunen skal opptre profesjonelt, redelig og korrekt.Det betyr:

 • Opplysninger skal være korrekte, saksrettet - både skriftlig og muntlig.
 • Avtaler skal holdes, i motsatt fall skal endringer meldes fra i rimelig tid.
 • Personlig fremferd skal være slik at det ikke vekker anstøt.
 • Kommunens administrative ledelse skal være varsom med å engasjere seg i lokale stridigheter, etniske eller religiøse spørsmål.
 • Kommunen skal bygge gode relasjoner mot innbyggerne, forretningsforbindelse og næringsliv.
 • Kommunen skal ha et åpent og ryddig forhold til media. Uttalelser fra ansatte til media etter gjeldene regler og delegasjon.

2. Brukere av kommunale tjenester
Brukere av kommunale tjenester skal behandles med respekt, forståelse og diskresjon. Man skal derfor alltid:

 • Gi korrekte opplysninger om tjenester og priser
 • Holde avtaler
 • Ansatte skal være oppmerksom på habilitet i behandling av saker

3. Leverandører
Hasvik kommune skal opptre som troverdig partner:

 • Innhente flere tilbud ved kjøp av varer og tjenester i henhold til eget innkjøpsreglement
 • Ved like tilbud foretrekkes lokale leverandører med tilknytting til kommunen
 • Skille mellom kommunens forretninger og personlige forretninger
 • Leverandører skal forholde seg til de som er ansvarlig for innkjøp. Bestilling av varer skal kun foretas av den som har fått delegert fullmakt i henhold til innkjøpsordning

4. Medarbeidere
Det tilligger alle ledere, på alle nivå i kommunen, et særskilt ansvar å gå foran som et godt eksempel ved praktisering av reglene. Hasvik kommunes verdigrunnlag og prinsipper for samarbeid og ledelse er fundamentet for all atferd til kommunens ansatte. I praksis betyr det at de ansatte skal:

 • I forhold til kollegaer være åpne og gi nødvendig informasjon.
 • Ikke omtale/gi informasjon om forhold som ikke skal bringes til uvedkommende.
 • Lojalt følge opp gitte bestemmelser og lovlig fattede vedtak.
 • Skape klima for initiativ og oppmuntre til å fremme forslag om endringer/Forbedringer.
 • Selv ta slike initiativ når en har forslag/ideer.
 • Sørge for at etikk står på dagsorden i det daglige arbeidet.
 • I saksbehandling m.v. følge opp de etiske regler som gjelder for vår utadvendte virksomhet.
 • Behandle medarbeidere på en redelig og høflig måte, samtidig som en sier fra når det er nødvendig for miljøet i kommunens virksomhet.
 • Aktivt følge opp retningslinjer for å hindre lovbrudd.
 • Ikke stimulere eller medvirke til operasjoner som er ulovlig eller i strid med de vanlige etiske holdninger i samfunnet.
 • Være aktiv, åpen og fullstendig i informasjon slik at ingen føler seg lurt av kommunen.
 • Utad opptre lojalt i forhold til medarbeidere, overordnede og kommunen som helhet.
 • Være varsom med å påta seg verv som kan føre til habilitetsproblemer.

5. Medarbeidere/politikere
Folkevalgte og ansatte i Hasvik kommune skal "styre unna" personlige fordeler av en art som kan påvirke eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelser eller vedtak.

Dette gjelder likevel ikke gaver av mindre verdi, begrenset oppad til kr 500,00 og gitt under omstendigheter eller ved anledninger som klart markerer seg fra de "personlige fordeler" som er omtalt ovenfor.

Ved tilbud om gaver og lignende av et omfang som går ut over kommunens retningslinjer, skal nærmeste overordnede kontaktes. Mottatte gaver skal returneres avsender sammen med et brev som redegjør for kommunens regler om dette.

Ansatte kan ikke påberope seg kommunens innkjøps- og rabattordninger ved personlige innkjøp med unntak av de avtaler Hasvik kommune har inngått med leverandører der ansatteordninger inngår i avtalen.

Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutvikling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen eller kan gi andre grunn til å tro det.

Reiseutgifter som skjer i tilknytting til den ansattes virksomhet i kommunen, skal reguleres av denne som arbeidsgiver.

Bruk av kommunens maskiner, biler og annet utstyr kan bare skje i samsvar med fastsatte retningslinjer.

6. Kommunens styrende organer
Medlemmer av styrende organer skal opptre i tråd med holdninger og de etiske fundament som gjelder for medarbeidere i kommunen.

Kommunens folkevalgte bør prøve å unngå å komme i situasjoner som kan medføre en konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke rammes direkte av Forvaltningslovens habilitetsbestemmelser.

Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller deltar i behandlingen av, skal en ta dette opp med overordnede.

I Hasvik kommune skal det være et politikerregister, slik Stortinget har vedtatt for stortingsrepresentantene.

Ansvar
Hasvik kommune legger stor vekt på at alle medarbeidere skal opptre med integritet i tråd med gjeldende retningslinjer. Det er viktig at etikk ofte står på dagsorden, og ikke er noe som står i et hefte et eller annet sted. Det påhviler oss alle et spesielt ansvar i denne sammenheng. Følger vi de etiske grunnverdier vil vi bidra til å skape gode og varige relasjoner til våre innbyggere og samarbeidspartnere samt et godt arbeidsmiljø i kommunen.

Til sammen vil dette bidra til at Hasvik kommune blir en god kommune for innbyggerne, samarbeidspartnere og ansatte.