Foreldrepulsen:

Tar pulsen på skolen

Elevenes stemme om læring og trivsel skal høres. Hvert år blir elevene spurt om hvordan de ser på eget læringsmiljø gjennom Elevundersøkelsen.

Undersøkelsen er obligatorisk på 7. og 10. trinn, og gjennomføres i høsthalvåret.

Hva er formålet med Elevundersøkelsen?

Det er viktig for skoleeiere og skoleledere å få kunnskap om elevenes mening om trivsel og læring.

Illustrasjon - brukerundersøkelse
Det er Utdanningsdirektoratet som arrangerer brukerundersøkelsene til elever og foreldre. Den digitale undersøkelsen foregår på skolen, og foreldrene skal informeres før gjennomføringen.

Utdanningsdirektoratet har utviklet en spørreundersøkelse på basis av forskning om elevers læringsmiljø, som gir skolene et godt utgangspunkt for å jobbe med å forbedre læringsmiljøet.

Elevundersøkelsen er et viktig verktøy for kvalitetssikring av læringsmiljøet til elevene.

Illustrasjon - brukerundersøkelse
Illustrasjon - brukerundersøkelse

Hvordan brukes resultatene?

Resultatene fra elevundersøkelsen skal benyttes for å utvikle og forbedre læringsmiljøet på den enkelte skole.

Resultatene fra hvert år bevares, og det er dermed mulig å følge en utvikling i læringsmiljøet over tid.

Resultatene kan også benyttes til forskningsformål, og deler av resultatene publiseres på Skoleporten.

Anonymitet og personvern

Elevundersøkelsen er selvsagt anonym, og det er lagt opp til svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsene både til skolene selv, skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene.

Utdanningsdirektoratet har fullt behandlingsansvar for Elevundersøkelsen, og har tatt alle forholdsregler for å ivareta full konfidensialitet under behandlingen av grunnlagsdata fra Elevundersøkelsen.

Anbefalt oppfølging av resultatene:

  • Elevrådet, lærere, skoleledelse og foreldrerepresentanter analyserer resultatene sammen.
  • Én til tre forbedringsområder foreslås.
  • Konkrete tiltak til områdene utarbeides, med gjennomførings- og evalueringsansvar.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut