Foreldrepulsen:

Må trives for å lære

Et barn må føle trygghet og trivsel for å kunne lære. Det krever en felles innsats fra hele skolesamfunnet, både ansatte, foreldre og elever.

Hva kjennetegner et godt læringsmiljø, og hvorfor er det så viktig?

Hvorfor er læringsmiljøet så viktig?

Ingen barn kan lære godt om de føler seg utrygge, ekskludert eller ikke blir sett. Det er en sterk sammenheng mellom elevers sosiale forhold og deres faglige læringsutbytte i skolen.

Arbeidet med å fremme trivsel i skolen er derfor ikke bare viktig for å motvirke mobbing, atferdsproblemer og ensomhet. Trivsel fremmer også faglig læring.

Illustrasjon - læringsmiljø
Alle elever har rett til et godt og inkluderende læringsmiljø.

Hva er et godt læringsmiljø?

Et godt læringsmiljø er en grunnleggende rettighet for alle elever. Det kjennetegnes av et fysisk og psykososialt miljø som fremmer læring, helse og trivsel.

Positive relasjoner er kjerneingrediensen i et slikt læringsmiljø.

Barna har venner, det er et tillitsfullt forhold mellom lærer og elev, og samarbeidet mellom hjem og skole preges av respekt og felles forståelse.

Undervisningen og det som skjer i klasserommet er selvsagt også viktig for læringsmiljøet.

Læreren må utvise tydelig ledelse, ha god struktur og uttrykke hensiktsmessige forventninger og tilbakemeldinger til elevenes utvikling.

Hjem-skole-samarbeid og læringsmiljø

Samarbeidet mellom skole og hjem er sentralt for å skape gode læringsvilkår for den enkelte og et godt læringsmiljø på skolen. Som forelder er tydelige og realistiske forventninger og støtte til ditt barns læring, et viktig bidrag til læringsmiljøet.

Læringsmiljøet i en klasse eller på en skole er noe som oppleves subjektivt. Det kan være ulike oppfatninger av det samme miljøet, og det er derfor viktig å lytte til barnet ditt når han eller hun forteller om sine erfaringer.

Fem grunnleggende forhold i et inkluderende læringsmiljø

1. Læreren leder undervisningen på en god måte
2. Det er støttende forhold mellom lærere og elever
3. Elevene er inkluderende med hverandre
4. Godt hjem-skole- samarbeid
5. God skoleledelse og kultur for læring på skolen

Del dette:

Tips en venn Skriv ut