Foreldrepulsen:

Les lurt!

For å bli funksjonelle lesere, bør barna lære seg å lese strategisk. Da lærer de mer når de leser, og utnytter kunnskapen på en mer effektiv måte.

Hva gjør en strategisk leser?

En strategisk leser vet at en tekst kan leses på flere måter. Det er tekstens form og innhold som avgjør hvordan teksten skal leses. Hensikten med å lese teksten tas også med i betraktning ved valg av strategi. Tekster fra fagbøker, blader, aviser og internett angripes på ulikt vis, og en strategisk leser vil raskt vurdere på hvilken måte han kan nyttiggjøre seg innholdet.
Illustrasjon - lesestrategier
En lesestrategi er å angripe en tekst på en bestemt måte. Hvilken metode du velger, avgjøres av hva slags tekst det er og hva du vil oppnå med å lese den.

Å lese for å lære

En god leseopplevelse gir et godt utgangspunkt for læring. En slik opplevelse kan vi få både ved å lese skjønnlitteratur og fagtekster. Lesestrategiene er ulike avhengige av formål og sjanger, men kunnskap om leseprosessens tre faser vil være relevant i all leseveiledning.

Leseprosessen

Vi deler leseprosessen inn i tre faser; før lesing, underveis i lesingen og etter lesing. Strategiene før lesing er ment å skape interesse og motivasjon hos leseren. Se på bildene, overskriften, tenk gjennom og snakk om hva dere tror teksten handler om. Tenk også gjerne over hva dere vet om dette temaet fra før av. Underveis i lesingen er det viktig aktivt å tenke gjennom innholdet. Stopp opp ved vanskelige ord, still spørsmål om hvor teksten går videre og reflekter over hva som er bra med teksten, hva som ikke er bra og hva den minner om. Etter lesingen skal leseren oppsummere hva han har lært. Det er lurt å snakke med en annen om teksten, hva den handlet om og om den var trist, morsom, tankevekkende, kjedelig eller lærerik.
Illustrasjon - lesestrategier
Illustrasjon - lesestrategier

Noen lesestrategier:

Skumlesing

Å lese raskt for å få oversikt over hva en tekst handler om. Se på overskrifter, bilder og bildetekster, tabeller og uthevede ord.

Skanning

Å søke etter bestemt informasjon.

Hurtiglesing

Å lese så fort at man så vidt får med seg de fleste ordene. Egner seg godt til repetisjon.

Dybdelesing

Å forstå, bearbeide og tenke gjennom innholdet. Plukke ut viktige setninger, stikkord og ta notater.

Gjenfortelling

Å trekke ut hovedessensen med egne ord. Kan gjerne gjøres underveis i lesingen.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut