Foreldrepulsen:

Hva er tilpasset opplæring?

Tilpasset opplæring er et grunnleggende prinsipp i skolen.

Det betyr at alle elever skal få læringsmål som han eller hun faktisk kan klare å nå. Både elever som strever med det faglige og de med høyt mestringsnivå har lik rett på tilpasset opplæring.

Illustrasjon - tilpasset opplæring
Tilpasset opplæring er ikke et mål, men et virkemiddel for læring. Alle elever skal møte utfordringer og krav de kan strekke seg mot, som de kan mestre på egen hånd eller sammen med andre.

Hva skal tilpasses?

Retten til tilpasset opplæring er forankret i opplæringsloven og prinsipper for opplæringen. Den gjelder for alle elever. Formålet med tilpasset opplæring handler om at alle elever skal ha like muligheter til å utvikle seg, uavhengig av utgangspunkt og forutsetninger. Tilpasningen handler ikke bare om opplæringens innhold, men også hvordan undervisningen er organisert, hva slags lærestoff barna skal arbeide med og hvilken type oppgaver de skal løse for å nå læringsmålene.

Illustrasjon - tilpasset opplæring
Illustrasjonsfoto

Hvordan foregår tilpasset opplæring?

Tilpasset opplæring kjennetegnes ved variasjon.

Variasjon i for eksempel arbeidsoppgaver, lærestoff, intensitet i opplæringen, organiseringen av opplæringen, læremidler og arbeidsmåter. Opplæringen skal tilpasses på to nivåer, både til den enkelte elev og til hele elevgruppen.

For at læreren skal kunne tilpasse opplæringen, må han eller hun ha kunnskap om den enkelte elevs evner og forutsetninger.

Dette kartlegges gjennom observasjon, samtaler med foreldre, andre lærere og eleven selv.

Kartleggingsprøver er også med på å gi skolen kjennskap til elevens nivå.

Tilpasset opplæring og spesialundervisning

Tilpasset opplæring er ikke det samme som spesialundervisning. Spesialundervisning er for barn som ikke har tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Vurderingen om et barn har behov for spesialundervisning gjøres etter en utredning av pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Målet med tilpasset opplæring er at eleven:

  • skal oppleve mestring
  • er motivert for oppgaven
  • utvikler seg og setter realistiske mål
  • deltar aktivt i sin egen læringsprosess
  • medvirker aktivt og tar medansvar
  • bidrar aktivt til fellesskapet

Del dette:

Tips en venn Skriv ut