Foreldrepulsen

Demokrati i skolen

Demokrati må læres. Skolen skal fremme demokrati gjennom opplæring og elevmedvirkning.

Skolens demokratioppdrag

Elever i norsk skole kan mye om demokrati. Demokrati har vært løftet fram i skolens planer, og skolen selv er blitt en stadig mer demokratisk arena. Skolen skal fremme læring om, for og gjennom demokrati. Opplæring om demokrati foregår i fagundervisningen, i samfunnsfag, norsk og RLE. Opplæring for demokrati handler blant annet om å stimulere elevene til kritisk tenkning. Opplæring gjennom demokratisk praksis handler om den forståelsen elever får av demokrati gjennom ulike former for medvirkning og flertallsavgjørelser, for eksempel i elevrådet.

Illustrasjon - demokrati i skolen
Demokratiopplæring er et overordnet mål med grunnskolen. Skolens rolle som demokratiforberedende arena, er sterkt vektlagt både i opplæringsloven og i læreplanverket.

Elevråd

Alle skoler skal ha et elevråd. Elevrådet er elevenes demokratiske organ, hvor de skal nå fram med sine meninger. Skoleledelsen plikter å ta elevrådssaker på alvor. Tillitselever representerer sin klasse i elevrådet. Dette er en fin arena å trene demokratiske prinsipper i praksis. De som engasjerer seg i elevrådsarbeid, får mange fine erfaringer som kan være nyttige senere i livet.

Demokrati i fagplanene

Demokrati er synlig i flere av fagplanene i grunnskolen, blant annet i norsk, samfunnsfag og RLE. I norskfaget finnes kompetansemål knyttet til språkets makt, meningsytringer og argumentasjon. I samfunnsfag lærer barna om ulike styringsformer, maktfordeling, politiske institusjoner og prosesser. I RLE drøftes etiske spørsmål knyttet til diskriminering, menneskerettigheter, respekt og toleranse.

Kompetansemål om demokrati:

Etter 4. årstrinn skal elevene kunne:

  • forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre.
  • drøfte oppfatninger av rettferdighet.       

Etter 7. årstrinn skal elevene kunne:

  • lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres
  • forklare forskjeller mellom å leve i et demokrati og i et samfunn uten demokrati
  • forklare viktige deler av FNs menneskerettighetserklæring 

Etter 10. årstrinn skal elevene kunne:

  • vurdere hva som er saklig argumentasjon
  • drøfte demokrati som styreform
  • bruke digitale kanaler for utøving av demokrati
  • vise evne til dialog om religions- og livssynsspørsmål

Del dette:

Tips en venn Skriv ut